menu
     

Povinně uveřejňované informace dle ustanovení § 92 zákona o spotřebitelském úvěru

 • Informace o společnosti Via SMS s.r.o.

  Podrobné kontaktní informace o společnosti včetně informací o oprávnění společnosti k poskytování spotřebitelských úvěru jsou k dispozici v sekci kontakty dostupné zde.

 • Reklamační řád

  V případě nespokojenosti s poskytnutými službami či s přístupem pracovníků naší společnosti mohou klienti uplatnit stížnost či reklamaci, a to v souladu s reklamačním řádem, který je dostupný zde.

 • Mimosoudní řešení sporů a orgán dohledu

  V případě nespokojenosti s postupem společnosti může klient kontaktovat následující instituce:

  Kancelář finančního arbitra, se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz , jako orgán mimosoudního řešení sporů, a to zejména pro spory vznikající v souvislosti s nabízením, poskytováním nebo zprostředkováním spotřebitelského úvěru, v souladu se zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů.

  Českou národní banku se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz , jako orgán dohledu nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

 • Poskytování rady

  Společnost Via SMS s.r.o. neposkytuje radu ve smyslu ustanovení §85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

 • Účel spotřebitelského úvěru

  Úvěry poskytované společností Via SMS s.r.o. jsou vhodné především pro krátkodobé řešení neočekávaných životních situací. Úvěr však může klient čerpat za jakýmkoli účelem, který si zvolí a účel čerpání spotřebitelského úvěru tak není omezen.

 • Zajištění spotřebitelského úvěru a požadavek na ocenění

  Společnost Via SMS s.r.o. nepožaduje zajištění poskytovaných úvěrů a nepožaduje proto ani ocenění nemovitých věcí.

 • Doba trvání spotřebitelského úvěru a možnosti splácení úvěru

  Standardní doba trvání (splatnosti) úvěru činí 7 – 30 dní, přičemž je splatný formou jedné splátky. Přesnou dobu splatnosti určuje klient ve své žádosti o úvěr. Klienti jsou dále oprávněni splatit úvěr předčasně. Detailní informace o předčasném splacení úvěru jsou uvedeny v čl. 12.3 rámcové smlouvy o úvěru dostupné zde.

 • Typy zápůjční úrokové sazby

  Společnost Via SMS s.r.o. poskytuje úvěry s pevným úrokem ve sjednané celkové výši 1 Kč, tj. uvedený úrok představuje konečnou částku, která se již nebude za dobu trvání smlouvy dále měnit. Klient je však za poskytnutý úvěr dále povinen zaplatit poplatek za poskytnutí úvěru v souladu s čl. 8 rámcové smlouvy o úvěru dostupné zde.

 • Možnost čerpat úvěr v cizí měně

  Společnost Via SMS s.r.o. poskytuje úvěry pouze v českých korunách. Čerpat úvěry v jiné měně není možné.

 • Podrobné informace o poskytovaných úvěrech

  Podrobné informace o poskytovaných spotřebitelských úvěrech, včetně informací o celkové výši úvěru, jeho celkových nákladech, celkové částce splatné klientem a roční procentní sazbě nákladů, jsou uvedeny ve formě reprezentativního příkladu, který je dostupný na úvodní internetové stránce zde.

 • Další náklady na poskytované úvěry

  Veškeré náklady na spotřebitelský úvěr poskytovaný společností Via SMS s.r.o. jsou plně zahrnuty v poplatku za poskytnutí úvěru a ve sjednaném úroku. Klientovi tedy v případě řádného splácení poskytnutého úvěru nevznikají jakékoli dodatečné náklady. V případě prodlení klienta mu však mohou vzniknout dodatečné náklady v souladu s rámcovou smlouvu o úvěru dostupnou zde.

 • Splácení poskytnutého úvěru a upozornění na možné důsledky jeho nesplácení

  Řádné splácení poskytnutého úvěru zaručuje klientům splacení celkové výši spotřebitelského úvěru. V případě, že klient nedodrží své závazky z úvěrové smlouvy, zejména v případě, že se ocitne v prodlení se splácením svého dluhu, je společnost Via SMS s.r.o. v souladu s rámcovou smlouvu o úvěru oprávněna požadovat po takovém klientovi zákonný úrok z prodlení a smluvní pokutu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. 9 rámcové smlouvy o úvěru dostupné zde.

 • Doplňkové služby

  Poskytované úvěry nejsou navázány na jakoukoli doplňkovou službu. Klienti nemusí za účelem získání úvěru uzavírat žádnou smlouvu o doplňkových službách.