menu

Standardní informace

Příloha č. 2 k zákonu č. 257/2016 Sb.

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Věřitel

Via SMS s.r.o.

Adresa

Spálená 97/29, Nové Město, 110 00 Praha 1

Telefonní číslo (*)

225 991 500

E-mailová adresa (*)

info@viasms.cz

Číslo faxu (*)

-

Adresa internetových stránek (*)

www.viasms.cz

(*) Tyto informace jsou pro věřitele nepovinné

 

2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru

 Druh spotřebitelského úvěru

Bezúčelový spotřebitelský úvěr (nikoliv na bydlení či vázaný spotřebitelský úvěr), a to ve formě tzv. revolvingového úvěru; smlouva je založena na splácení jistiny i úroku a splátka tak vede k umoření jistiny i úroku.

Celková výše spotřebitelského úvěru To znamená strop úvěrového rámce nebo celkovou částku poskytnutou v rámci smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr.

60.000,- Kč

Podmínky čerpání To znamená, jakým způsobem a kdy obdržíte peníze.

Poskytneme Vám peněžní prostředky převodem na Váš bankovní účet, a to do 2 pracovních dnů od uzavření smlouvy o úvěru (poskytnutím prostředků se rozumí odeslání peněžních prostředků z našeho bankovního účtu na Váš bankovní účet). Jste oprávněni čerpat peněžní prostředky maximálně do výše sjednaného úvěrového limitu. Nejste povinni úvěr čerpat. Výše jednotlivých čerpání je omezena, výše prvního čerpání činí nejméně 1.000,- Kč a nejvýše %LOAN_PRINCIPAL% a výše každého dalšího čerpání činí nejméně 500 Kč; výše čerpání může být dále omezena v závislosti na výsledku posouzení Vaší úvěruschopnosti a v závislosti na způsobu splácení úvěru. O čerpání úvěru můžete požádat distančně s využitím elektronických prostředků. Poskytnutá jistina úvěru Vám bude zaslána na Váš bankovní účet

 Doba trvání spotřebitelského úvěru

Spotřebitelský úvěr je poskytován na dobu neurčitou.

 Splátky a případně způsob rozdělení splátek

Budete povinni pravidelně hradit alespoň minimální měsíční splátku spotřebitelského úvěru, a to nejpozději do 30 dní ode dne prvního čerpání spotřebitelského úvěru (dále jen „Datum splatnosti“) a následně vždy nejpozději do dne, který v příslušném kalendářním měsíci odpovídá Datu splatnosti (tj. pokud jste spotřebitelský úvěr čerpali poprvé čerpali např. 1. ledna, jste povinni hradit minimální splátku vždy 31. ledna (Datum splatnosti), 28. února, 31. března, 30. dubna atd.). Výše minimální splátky je určena jako součet: 3 % z aktuální výše jistiny spotřebitelského úvěru ke dni provedení minimální splátky a úroku za období ode dne provedení poslední minimální splátky do okamžiku provedení příslušné (aktuální) minimální splátky, nejméně však 500 Kč (to neplatí v případě, že celková dlužná částka je ke dni provedení minimální splátky nižší než 500 Kč).

Výše a počet jednotlivých měsíčních splátek závisí na celkové výši čerpané jistiny úvěru, na datu a výši provedení jednotlivých čerpání jistiny úvěru, jakož i na výši, počtu a datu úhrady uhrazených měsíčních splátek.

Například v případě, že spotřebitelský úvěr ve výši 60.000 Kč (celková výše spotřebitelského úvěru) bude čerpán jednorázově a bude splácen po dobu 12 měsíců celkem dvanácti (12) měsíčními splátkami počínaje 30 dní po dni čerpání spotřebitelského úvěru, a pokud první a druhá splátka budou ve výši minimální splátky (15.000 Kč v případě první splátky a 14.613,29 Kč v případě druhé splátky), tak zbývajících 10 splátek bude ve stejné výši 14.256,50 Kč. Bude-li zvolen jiný způsob čerpání nebo splácení úvěru, může to vést ke změně výše a počtu splátek. Vzhledem k tomu, že úroky a další příslušenství se na konci kalendářního měsíce vždy stanou součástí jistiny, jsou úroky a další příslušenství součástí měsíční splátky.

Celková částka, kterou je třeba zaplatit To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky a případné náklady související s Vaším úvěrem.

Celková částka, kterou je třeba zaplatit, závisí na výši čerpané jistiny úvěru, na datu a výši provedení jednotlivých čerpání jistiny úvěru, jakož i na výši, počtu a datu úhrady uhrazených měsíčních splátek.

Například v případě, že spotřebitelský úvěr ve výši 60.000 Kč (celková výše spotřebitelského úvěru) bude čerpán jednorázově a bude splácen po dobu 12 měsíců celkem dvanácti (12) měsíčními splátkami počínaje 30 dní po dni čerpání spotřebitelského úvěru, přičemž první a druhá splátka budou ve výši minimální splátky (15.000 Kč v případě první splátky a 14.613,29 Kč v případě druhé splátky), a zbývajících 10 splátek bude ve stejné výši 14.256,50 Kč, tak celková částka, kterou je třeba zaplatit bude činit 172.178,29 Kč. Bude-li zvolen jiný způsob čerpání nebo splácení úvěru, může to vést ke změně výše celkové částky, kterou je třeba zaplatit.

Je-li požadováno zajištění Jedná se o popis zajištění, které máte v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru poskytnout.

Splacení úvěru je zajištěno smluvní pokutou. Pro případ Vašeho prodlení s úhradou jakéhokoliv finančního závazku nám vzniká právo na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nesplacené výše závazku za každý den prodlení, až do úplného zaplacení všech dluhů. Výše uplatněné smluvní pokuty nepřesáhne součin čísla 0,5 a celkové výše spotřebitelského úvěru, nejvýše však 200.000,- Kč.

 

3. Náklady spotřebitelského úvěru

Výpůjční úroková sazba nebo případně různé výpůjční úrokové sazby, které se na smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, vztahují

Pevná úroková sazba 22 % měsíčně, což odpovídá úrokové sazbě 264 % ročně. V případě, že spotřebitel bude v prodlení se splácením úvěru po dobu delší než 90 dnů, vzniká věřiteli právo pouze na úrok, který odpovídá úroku určenému zápůjční úrokovou sazbou ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.

Roční procentní sazba nákladů (RPSN) Jedná se o celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru. Účelem RPSN je pomoci Vám porovnat různé nabídky.

Výše RPSN závisí na výši čerpané jistiny úvěru, na datu a výši provedení jednotlivých čerpání jistiny úvěru, jakož i na výši, počtu a datu úhrady uhrazených měsíčních splátek.

Například v níže uvedeném případě činí RPSN 0.00%

Příklad:

Výše úvěrového rámce: 60.000,- Kč

Splatnost:  úvěr je splácen po dobu 1 roku a to 12 měsíčními splátkami počínaje 30 dní po dni čerpání spotřebitelského úvěru (bude-li např. spotřebitelský úvěr čerpán 1. ledna, je splatnost poslední splátky do 31. prosince)

Frekvence splácení: 12 měsíčních splátek počínaje 30 dní po dni čerpání spotřebitelského úvěru, přičemž první a druhá splátka budou ve výši minimální splátky (15.000 Kč v případě první splátky a 14.613,29 Kč v případě druhé splátky), a zbývajících 10 splátek bude ve stejné výši 14.256,50 Kč

Úroková sazba: měsíční pevná úroková sazba činí 22 %.

Poplatek za poskytnutí úvěru: 0,- Kč

Výše celkové částky splatné spotřebitelem172.178 Kč

Výsledná RPSN: 0.00%

Je pro získání úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek nezbytné uzavřít — pojištění úvěru nebo — smlouvu o jiné doplňkové službě. Nejsou-li náklady na tyto služby věřiteli známy, nejsou zahrnuty v RPSN

 Pro získání spotřebitelského úvěru není nutné uzavřít pojištění úvěru nebo smlouvu o jiné doplňkové službě. NE NE

Související náklady

 

Náklady v případě opožděných plateb Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít závažné důsledky (např. nucený prodej majetku) a způsobit potíže při získávání úvěru v budoucnosti.

 Za opožděné platby Vám bude účtováno:

 

- úrok z prodlení v zákonné výši.

- smluvní pokuta ve výši 0,1 % z nesplacené výše závazku za každý den prodlení, až do úplného zaplacení všech dluhů. Souhrn výše všech uplatněných smluvních pokut nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a celkové výše spotřebitelského úvěru, nejvýše však 200.000,- Kč. Úrok, úrok z prodlení a smluvní pokuta se ke konci každého období minimální splátky stává součástí jistiny úvěru.

- jsme oprávněni zaslat Vám výzvu k plnění, a to i opakovaně až do doby splnění dluhu. Berete na vědomí a souhlasíte, že výše účelně vynaložených nákladů, které nám vzniknou v souvislosti s vyhotovením a odesláním výzvy k plnění, činí v případě výzvy k plnění zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb 250,- Kč, za každou zaslanou výzvu, a to včetně průběžné administrace.

 

4. Další důležité právní aspekty

Právo na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Máte právo odstoupit od této smlouvy, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů.

ANO

Předčasné splacení Máte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti. Věřitel má v případě předčasného splacení nárok na náhradu nákladů.

Jste oprávněni spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. V takovém případě máte právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které byste byli povinni platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru.

Vyhledávání v databázi Věřitel Vás musí okamžitě a bezplatně vyrozumět o výsledku vyhledávání v databázi, pokud je na tomto vyhledávání založeno zamítnutí žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru. To neplatí, pokud je poskytnutí takové informace v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů nebo s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností.

Pokud před uzavřením smlouvy o úvěru budeme v rámci odborného posuzování schopnosti splácet spotřebitelský úvěr nahlížet do databází umožňujících posouzení Vaší úvěruschopnosti a pokud důvodem neposkytnutí spotřebitelského úvěru bude výsledek vyhledávání v této databázi, okamžitě a bezplatně Vás vyrozumíme o tomto výsledku.

Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii návrhu smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. To neplatí, pokud věřitel v okamžiku žádosti není ochoten přistoupit k uzavření smlouvy s Vámi.

Jsme povinni Vám poskytnout na Vaše požádání bezplatně kopii návrhu smlouvy o úvěru. To neplatí, pokud nejsme ochotni přistoupit k uzavření smlouvy o úvěru v okamžiku, kdy o kopii návrhu požádáte.

Doba, po kterou je věřitel vázán informacemi poskytnutými před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr nebo návrhem na uzavření této smlouvy

Tyto informace platí od 2024-06-21 do 14 dní ode dne poskytnutí tohoto formuláře

 

5. Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb na trh na dálku

a) o věřiteli

Zástupce věřitele ve Vašem domovském členském státě Adresa Telefonní číslo (*) E-mailová adresa (*) Číslo faxu (*) Adresa internetových stránek (*)

Via SMS s.r.o. Spálená 97/29, Nové Město, 110 00 Praha 1 225 991 500 info@viasms.cz - www.viasms.cz

Zápis v rejstříku

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168675

Orgán dohledu

Česká národní banka Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz.

b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěri

Výkon práva na odstoupení od této smlouvy

Můžete od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, a to v písemné formě, zasláním odstoupení na naši adresu. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. Odstoupením od smlouvy se spotřebitelský úvěr od počátku ruší. Nemáme právo požadovat po Vás žádné plnění s výjimkou jistiny poskytnutého spotřebitelského úvěru a úroku ve výši, na kterou by nám vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina spotřebitelského úvěru splacena; tuto částku jste povinni nám zaplatit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení.  

Právo státu, podle nějž postupuje věřitel před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr.

Česká republika

Doložka o právu rozhodném pro smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a/nebo příslušném

Právní vztah mezi účastníky smlouvy o úvěru se řídí právem České republiky; v případě sporů bude rozhodováno obecnými soudy ČR.

Užívání jazyků

Informace a smluvní podmínky budou poskytnuty v češtině. Po dobu trvání spotřebitelského úvěru máme v úmyslu s Vámi komunikovat v češtině, pokud souhlasíte.

c) o prostředcích nápravy

Existence mechanismu mimosoudního urovnávání stížností a prostředků nápravy a přístup k němu

Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z této smlouvy můžete kontaktovat finančního arbitra, se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.finarbitr.cz/

 

Případný spor řeší finanční arbitr postupem dle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a to v řízení zahájeném na Váš návrh s tím, že finanční arbitr rozhoduje ve věci samé bez zbytečného odkladu nálezem; doručený nález, který již nelze napadnout námitkami, je v právní moci a je soudně vykonatelný podle občanského soudního řádu, jakmile uplyne lhůta k plnění.

(*) Tyto informace jsou pro věřitele nepovinné