menu

Smlouva o revolvingovém úvěru

Dnešního dne uzavřeli/y

obchodní společnost

Via SMS s.r.o.

se sídlem: Spálená 97/29, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 24720275, DIČ: CZ 24720275,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168675

zastoupena: Sergejs Kaļužnijs, Ředitel

telefonní číslo: +420 225 991 500

adresa elektronické pošty pro doručování: info@viasms.cz

(dále jen “Úvěrující”)

a

jméno a příjmení:

rodné číslo:

trvale bytem:

adresa faktického místa bydliště:

číslo občanského průkazu:

číslo mobilního telefonu:

adresa elektronické pošty pro doručování:

číslo bankovního účtu:

(dále jen “Klient”)

tuto

SMLOUVU O REVOLVINGOVÉM ÚVĚRU dle ustanovení § 1746 odst. 2 a § 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Na základě této smlouvy se Úvěrující se zavazuje, že Klientovi na jeho požádání a v jeho prospěch poskytne peněžní prostředky (dále jen „Úvěr“) až do částky v rozsahu Úvěrového rámce. Bližší podmínky Úvěru stanoví čl. 3 této smlouvy.  
1.2. Klient se zavazuje poskytnutý Úvěr vrátit Úvěrujícímu v souladu s podmínkami této smlouvy a zaplatit Úvěrujícímu úrok a případné poplatky spojené s poskytnutím Úvěru dle čl. 5 této smlouvy.  
1.3. Úvěr bude poskytován prostřednictvím Klientova uživatelského účtu, který byl Klientovi ze strany Úvěrujícího zřízen na základě samostatné smlouvy o uživatelském účtu (dále jen „Smlouva o uživatelském účtu“ a „Uživatelský účet“). Smlouva o uživatelském účtu se na tuto smlouvu použije podpůrně.  
2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ
2.1. Úvěrujícím se pro účely této smlouvy rozumí obchodní společnost Via SMS s.r.o., se sídlem: Spálená 97/29, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 24720275, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168675.  
2.2. Klientem se pro účely této smlouvy rozumí fyzická osoba - člověk, starší 18 let, svéprávná, která je občanem České republiky či občanem jiné členské země Evropské Unie, má místo trvalého pobytu v České republice či v jiné členské zemi Evropské Unie, která je blíže specifikovaná v hlavičce této smlouvy.  
2.3. Smlouvou o uživatelském účtu se pro účely této smlouvy rozumí smlouva uzavřená mezi Klientem a Úvěrujícím, na základě které Úvěrující Klientovi zřídil Uživatelský účet.  
2.4. Uživatelským účtem se pro účely této smlouvy rozumí prostředí na internetových stránkách Úvěrujícího https://www.viasms.cz/, které Úvěrující zřídil a udržuje na základě Smlouvy o uživatelském účtu, a ze kterého může Klient zejména provádět správu svých údajů, včetně správy svého Úvěru.  
2.5. Úvěrem se pro účely této smlouvy rozumí peněžní prostředky, které na základě této smlouvy za úplatu poskytuje Úvěrující Klientovi.  
2.6. Úvěrovým rámcem se pro účely této smlouvy rozumí rozsah finančních prostředků, v rámci kterého je Klient oprávněn čerpat Úvěr (tj. maximální hodnota Úvěru, kterou může mít Klient v jednom okamžiku vyčerpanou).  
2.7. Revolvingovým úvěrem se pro účely této smlouvy rozumí Úvěr, nebo jakékoli jiné peněžní prostředky (úvěr), které Úvěrující poskytl Klientovi na základě samostatné (jiné) smlouvy o revolvingovém úvěru.  
2.8. Bankovním účtem Klienta se pro účely této smlouvy rozumí bankovní účet Klienta vedený bankou se sídlem na území České republiky a uvedený v záhlaví této smlouvy a v Uživatelském účtu, ze kterého Klient uhradil odměnu za vytvoření Uživatelského účtu v souladu se Smlouvou o uživatelském účtu, a na který je Úvěrujícím Klientovi poskytován Úvěr dle této smlouvy. Nestanoví-li Úvěrující výslovně jinak, není Klient oprávněn svůj Bankovní účet měnit.  
2.9. Bankovním účtem Úvěrujícího se pro účely této smlouvy rozumí bankovní účet Úvěrujícího uvedený v záhlaví této smlouvy a v Uživatelském účtu (nebo jiný účet Úvěrujícího či jeho zástupce, jež bude Úvěrujícím či jeho zástupcem písemně oznámen Klientovi), na který Klient uhradil odměnu za vytvoření Uživatelského účtu v souladu se Smlouvou o uživatelském účtu, a na který splácí Úvěr a veškeré další platby dle této smlouvy, a ze kterého je Úvěrujícím Klientovi poskytován Úvěr. Svůj bankovní účet je Úvěrující oprávněn kdykoli měnit, přičemž v takovém případě provede příslušnou změnu v Uživatelském účtu a současně o této skutečnosti informuje Klienta (emailem či SMS).  
2.10. Telefonním číslem Klienta se pro účely této smlouvy rozumí číslo mobilního telefonu Klienta provozované operátorem na území České republiky uvedené v záhlaví této smlouvy v Uživatelském účtu. Klient je oprávněn číslo mobilního telefonu v Uživatelském účtu měnit.  
2.11. Telefonním číslem Úvěrujícího se pro účely této smlouvy rozumí číslo mobilního telefonu Úvěrujícího provozované operátorem na území České republiky uvedené v záhlaví této smlouvy a na internetových stránkách Úvěrujícího. Úvěrující je oprávněn své telefonní číslo kdykoli změnit.  
2.12. Variabilním symbolem se pro účely této smlouvy rozumí variabilní symbol platby, který bude Klientovi sdělen Úvěrujícím prostřednictvím Uživatelského účtu a pod kterým bude Klient hradit své dluhy na Bankovní účet Úvěrujícího.  
2.13. Politicky exponovanou osobou se rozumí politicky exponovaná osoba ve smyslu ustanovení § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, tedy:  
a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,  
b) fyzická osoba, která je
1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).  
2.14. Rizikovou zemí se rozumí země riziková z hlediska legalizace výnosů z trestné činnosti, financování terorismu nebo z hlediska šíření zbraní hromadného ničení. Seznam těchto zemí je stanoven nařízením Komise (EU) 2016/1675 ze dne 14. července 2016, kterým se směrnice EU 2015/849 Evropského parlamentu a Rady doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky v platném znění.  
2.15. Sankcionovanou osobou se rozumí osoba, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.  
2.16. Ostatní pojmy použité s velkým počátečním písmenem, které v této smlouvě nejsou definovány, odpovídají stejným pojmům definovaným ve Smlouvě o uživatelském účtu, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak.  
3. ÚVĚR A PODMÍNKY ČERPÁNÍ
3.1. Klient je oprávněn čerpat Úvěr pouze v rozsahu Úvěrového rámce, který činí až 60.000 Kč Bez ohledu na výše uvedené je Úvěrující oprávněn Úvěrový rámec jednostranně snížit a Úvěr v Klientem požadované výši neposkytnout v případě, že na základě provedeného posouzení úvěruschopnosti Klienta dojde k závěru, že Klient je schopen splácet pouze Úvěr s nižším Úvěrovým rámcem. V takovém případě Úvěrující informuje Klienta o snížení Úvěrového rámce prostřednictvím Uživatelského účtu, SMS či e-mailu.  
3.2. Minimální výše částky čerpání Úvěru činí:  
3.2.1. 1.000 Kč v případě prvního čerpání Úvěru na základě této smlouvy.  
3.2.2. 500 Kč v případě každého dalšího čerpání Úvěru na základě této smlouvy.  
Úvěrující může Klientovi v rámci Uživatelského účtu umožnit i jiné limity částky čerpání Úvěru.  
3.3. Klient není povinen Úvěr čerpat, ani není povinen Úvěr čerpat v celém rozsahu Úvěrového rámce.  
3.4. Úvěr je Úvěrujícím poskytován na dobu neurčitou, přičemž Klient je oprávněn na základě této smlouvy čerpat Úvěr opakovaně. V případě úhrady jakékoliv splátky dlužné částky se v rámci Úvěrového rámce obnovuje možnost čerpat Úvěr v rozsahu, v němž byla takovou splátkou jeho vyčerpaná část uhrazena, a to ode dne následujícího po dni, kdy Úvěrující takovou splátku obdržel.  
3.5. Úvěr se poskytuje jako bezúčelový s tím, že se však nejedná o úvěr na bydlení ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru (dále jen „zákon o spotřebitelském úvěru“). Klient proto není oprávněn použít Úvěr k:  
3.5.1. nabytí, vypořádání nebo zachování práv k nemovité věci nebo součásti nemovité věci,  
3.5.2. výstavbě nemovité věci nebo součásti nemovité věci,  
3.5.3. úhradě za převod družstevního podílu v bytovém družstvu nebo nabytí účasti v jiné právnické osobě za účelem získání práva užívání bytu nebo rodinného domu,  
3.5.4. změně stavby podle stavebního zákona nebo jejímu připojení k veřejným sítím,  
3.5.5. úhradě nákladů spojených se získáním peněžité zápůjčky, úvěru nebo jiné obdobné finanční služby s účelem uvedeným v bodech výše, nebo  
3.5.6. splacení úvěru, peněžité zápůjčky nebo jiné obdobné finanční služby poskytnuté k účelům uvedeným v bodech výše.  
3.6. Žádost o čerpání úvěru (dále jen „Žádost“) činí Klient vůči Úvěrujícímu. V Žádosti Klient specifikuje zejména požadovanou částku čerpání Úvěru a případně též další informace vyžadované Úvěrujícím v rámci Uživatelského účtu.  
3.7. Klient je oprávněn podat Žádost pouze v případě, že:  
3.7.1. veškeré informace a doklady uvedené ke dni Žádosti v Uživatelském účtu jsou aktuální a odpovídají skutečnosti.  
3.7.2. vůči Úvěrujícímu nemá jakékoli nesplacené závazky z jiné než z této smlouvy,  
3.7.3. má pravidelný příjem,  
3.7.4. není si vědom žádné skutečnosti, která by mohla vyloučit jeho schopnost řádně splácet poskytnutý Úvěr a  
3.7.5. nebylo rozhodnuto o úpadku Klienta, ani není proti Klientovi nařízena exekuce či výkon rozhodnutí.  
3.8. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, je Klient oprávněn požádat o čerpání Úvěru výhradně prostřednictvím svého Uživatelského účtu.  
3.9. V případě, že po podání Žádosti dojde ze strany Úvěrujícího ke snížení Úvěrového rámce na základě provedeného posouzení úvěruschopnosti, je žadatel v případě zájmu o nižší částku povinen tuto částku potvrdit ve svém Uživatelském účtu.  
3.10. V případě, že Úvěrující nemá důvod k odepření čerpání Úvěru, potvrdí přijetí a schválení Žádosti, a to prostřednictvím Uživatelského účtu a e-mailu či SMS.  
3.11. Úvěrující následně poskytne peněžní prostředky Klientovi převodem na Bankovní účet Klienta. Úvěrující poskytne peněžní prostředky Klientovi nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne schválení Žádosti. Poskytnutím prostředků se rozumí odeslání peněžních prostředků z Bankovního účtu Úvěrujícího na Bankovní účet Klienta.  
3.12. Úvěrující není povinen Žádost schválit. Úvěrující je oprávněn Žádost odmítnout a Úvěr neposkytnout zejména v případě, že:  
3.12.1. by celková výše Úvěru po načerpání požadované částky přesáhla Úvěrový rámec;  
3.12.2. na základě posouzení úvěruschopnosti Úvěrující usoudil, že Klient není schopen požadovaný Úvěr řádně splácet, a to zejména v případě, kdy u Klienta došlo či může dojít ke zhoršení jeho finanční situace (např. snížení příjmů či zvýšení výdajů);  
3.12.3. se Klient v minulosti ocitl v prodlení se splácením Úvěru dle této smlouvy;  
3.12.4. Klient v minulosti porušil své povinnosti dle této Smlouvy nebo z jiné související smlouvy;  
3.12.5. má Klient vůči Úvěrujícímu jakékoli nesplacené závazky z jiné než této smlouvy;  
3.12.6. se Klient stane Politicky exponovanou osobou;  
3.12.7. se Klient stane Sankcionovanou osobou; nebo  
3.12.8. vyjde najevo, že Klient se stal občanem Rizikové země.  
4. PODMÍNKY SPLATNOSTI
4.1. Klient je povinen pravidelně hradit alespoň minimální měsíční splátku Úvěru (dále jen „Minimální splátka“), a to nejpozději do 30 dní ode dne prvního čerpání Úvěru (dále jen „Datum splatnosti“) a následně vždy nejpozději do dne, který v příslušném kalendářním měsíci odpovídá Datu splatnosti (tj. pokud byl Úvěr poprvé čerpán např. 1. ledna, je Klient povinen hradit Minimální splátku vždy 31. ledna (Datum splatnosti), 28. února, 31. března, 30. dubna atd.). Prvním čerpáním Úvěru se rozumí odeslání prvních peněžních prostředků z Bankovního účtu Úvěrujícího na Bankovní účet Klienta na základě této smlouvy. Pro vyloučení pochybností platí, že Klient je oprávněn kdykoli po celou dobu trvání úvěru splatit i vyšší než Minimální splátku, či předčasně splatit celý Úvěr.  
4.2. Klient může požádat Úvěrujícího o změnu Data splatnosti. Pro vyloučení pochybností platí, že Úvěrující není povinen žádosti Klienta vyhovět, a to zejména v případě, že Klient je již v prodlení s úhradou Minimální splátky.  
4.3. Výše Minimální splátky je určena jako součet: 3 % z aktuální výše jistiny Úvěru ke dni provedení Minimální splátky a úroku za období ode dne provedení poslední Minimální splátky do okamžiku provedení příslušné (aktuální) Minimální splátky (viz čl. 4.1). Výše Minimální splátky však činní nejméně 500 Kč; to neplatí v případě, že celková dlužná částka je ke dni provedení Minimální splátky nižší než 500 Kč.  
4.4. Aktuální výše Minimální splátky a celkové dlužné částky je uvedena v Uživatelském účtu, a dále je uvedena ve výpisu z účtu, který Úvěrující Klientovi zasílá každý kalendářní měsíc, a to 10 kalendářních dní před datem splatnosti Minimální splátky dle čl. 4.1 této smlouvy.  
4.5. Minimální splátku je Klient povinen Úvěrujícímu zaplatit bezhotovostně na Bankovní účet Úvěrujícího. Platby Klienta ve prospěch Úvěrujícího budou považovány za uhrazené okamžikem jejich připsání na Bankovní účet Úvěrujícího, avšak pouze pokud budou identifikované řádně uvedeným Variabilním symbolem.  
4.6. V případě, že bude Klient v prodlení se splacením dluhu či jeho části po dobu delší než 90 dní, stává se bez dalšího celý dluh splatným (tj. k splatnosti dluhu již není třeba žádného dalšího úkonu Úvěrujícího), a Úvěrující je tak oprávněn požadovat splacení celé dlužné částky. Předtím, než se úvěr stane v důsledku prodlení Klienta splatným, vyzve jej Úvěrující k uhrazení dlužné splátky a poskytne mu k tomu lhůtu alespoň 30 dnů.  
5. ÚROK, ÚROK Z PRODLENÍ, DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ, POPLATKY A SMLUVNÍ POKUTA
5.1. Klient je povinen Úvěrujícímu zaplatit z dlužné částky (jistiny Úvěru) úrok ve sjednané výši. Výše pevné měsíční úrokové sazby je sjednána následujícím způsobem:  
5.1.1. po dobu prvních 30 dní ode dne prvního čerpání Úvěru dle této smlouvy v případě Klienta, který s Úvěrujícím doposud neuzavřel žádnou smlouvu o úvěru (nový klient), činí úroková sazba 0 %;  
5.1.2. zvýhodněná úroková sazba poskytovaná ve zvláštních případech za podmínek a po dobu stanovenou v Příloze č. 1 této smlouvy je pro jednotlivé případy stanovena v Příloze č. 1 této smlouvy;  
5.1.3. ve všech ostatních případech činí úroková sazba 22 % měsíčně;  
V případě že je Klient v prodlení se splácením dluhu po dobu delší než 90 dnů, snižuje se úroková sazba na úrokovou sazbou ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů – ke dni uzavření této smlouvy činí tato úroková sazba 8 % ročně.  
Nad rámec výše uvedeného platí, že Úvěrující může poskytnout Klientovi slevu z jakékoli Minimální splátky. Uhrazení zlevněné Minimální splátky (tj. splátky ve výši po slevě) ze strany Klienta se považuje za souhlas Klienta s poskytnutím příslušné slevy ze strany Úvěrujícího. Poskytnutím slevy není dotčena sjednaná úroková sazba dle tohoto článku. Na poskytnutí slevy nemá Klient nárok a Úvěrující není povinen slevu poskytnout.  
5.2. V případě, že bude Klient v prodlení se splacením dluhu či jeho části, je povinen hradit Úvěrujícímu úrok z prodlení v zákonné výši.  
5.3. V případě, že bude Klient v prodlení se splacením peněžitého dluhu, je povinen dále hradit Úvěrujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky. Povinnost zaplatit smluvní pokutu vzniká i v případě, že Klient porušení povinnosti nezaviní. Souhrn výše všech uplatněných smluvních pokut nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a celkové výše poskytnutého spotřebitelského Úvěru (tj. součtu všech čerpání Úvěru), nejvýše však 200.000,- Kč.  
5.4. Úrok, úrok z prodlení a smluvní pokuta se ke konci každého období Minimální splátky (viz čl. čl. 4.1) stává součástí jistiny Úvěru.  
5.5. Pokud peněžní prostředky hrazené Klientem nebudou dostačovat k úhradě všech splatných pohledávek Úvěrujícího vůči Klientovi, budou – neurčí-li Klient jinak – použity na úhradu pohledávek Úvěrujícího v následujícím pořadí: 1. smluvní pokuty, 2. náklady spojené s uplatněním pohledávky, 3. úroky z prodlení, 4. úroky z Úvěru a poplatky za poskytnutí Úvěru, 5. jistina Úvěru. Pokud peněžní prostředky hrazené Klientem budou přesahovat úhradu všech splatných pohledávek Úvěrujícího vůči Klientovi, budou tyto přesahující prostředky vráceny Úvěrujícím Klientovi na Bankovní účet Klienta na jeho výzvu nejpozději do pěti (5) dnů od doručení této výzvy.  
5.6. Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, nebo nevyplývá-li jinak z této smlouvy, není za poskytnutí Úvěru sjednán žádný poplatek.  
5.7. Za zasílání zpráv SMS na Telefonní číslo Úvěrujícího hradí Klient částku ve výši určené subjektem – operátorem, jehož služby Klient využívá.  
5.8. Klient bere na vědomí a souhlasí, že v případě, že bude Klient v prodlení se splácením dluhu, je Úvěrující oprávněn zaslat Klientovi výzvu k plnění, a to i opakovaně až do doby splnění dluhu. Výzvy k plnění budou zasílány 7. a 19., 32., 49., 68., 82., 92. den po splatnosti Minimální splátky s jejímž uhrazením je Klient v prodlení a dále po zesplatnění celého dluhu dle čl. 4.6, přičemž Úvěrující je v tomto případě oprávněn požadovat po Klientovi náhradu účelně vynaložených nákladů, které Úvěrujícímu vzniknou v souvislosti s vyhotovením a odesláním výzvy k plnění a vymáháním dluhu, elektronicky či poštou, a to ve výši 250 Kč za zpracování jedné výzvy (včetně průběžné administrace).  
5.9. Klient se dále zavazuje v případě svého prodlení s úhradou jakékoliv části dluhu delší než 30 dní zaplatit věřiteli náhradu účelně vynaložených nákladů dle § 122, odst. 1 písm. a) zákona o spotřebitelském úvěru, včetně nákladů vynaložených inkasní společností, kterou věřitel angažuje pro předžalobní vymáhání pohledávky. Tyto náklady budou sestávat zejména z nákladů za telefonickou, elektronickou a listovní komunikaci s klientem a za další účelnou činnost směřující k vymožení klientova vzniklého závazku v prodlení nebo jeho části a budou splatné okamžitě po výzvě věřitele nebo předmětné inkasní společnosti. V případě neúspěšného vymáhání inkasní společností se dlužník zavazuje zaplatit věřiteli také náhradu nákladů zastoupení advokátem, která bude v případě předžalobního vymáhání pohledávky spočívat v náhradě za 2 úkony právní služby (převzetí zastoupení a zaslání kvalifikované výzvy k úhradě), a to ve výši odpovídající ustanovení o mimosmluvní odměně advokáta dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., Advokátnímu tarifu.  
6. TRVÁNÍ A ZMĚNY SMLOUVY
6.1. Tato smlouva nabývá účinnosti jejím uzavřením.  
6.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká (rozvazovací podmínka) okamžikem, kdy Klient zcela uhradí všechny své závazky z této smlouvy (zejména úrok a případně též úrok z prodlení, případné poplatky a smluvní pokutu).  
6.3. Tato smlouva může být vypovězena z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu kteroukoliv ze smluvních stran.  
6.3.1. v případě Klienta je výpovědní lhůta činí jeden (1) měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení výpovědi Úvěrujícímu.  
6.3.2. V případě Úvěrujícího výpovědní lhůta činí dva (2) měsíce a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi Klientovi.  
Účinnost této smlouvy končí uplynutím výpovědní lhůty. Ukončením účinnosti této smlouvy nebudou dotčeny vztahy vyplývající z již čerpaného Úvěru.  
6.4. V případě porušení povinností vyplývajících z této smlouvy jednou smluvní stranou je druhá smluvní strana oprávněna tuto smlouvu z tohoto důvodu vypovědět. V případě výpovědi podle tohoto článku zaniká tato smlouva s účinností ke dni doručení výpovědi druhé smluvní straně.  
6.5. Úvěrující je oprávněn navrhnout Klientovi změnu této smlouvy. Návrh změn a termín účinnosti budou vhodným způsobem v dostatečném časovém předstihu před účinností uveřejněny a Klientovi oznámeny. Úvěrující je povinen zpřístupnit změněné znění této smlouvy v Uživatelském účtu. Změnou této smlouvy nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění této smlouvy.  
7. SPOTŘEBITELSKÁ USTANOVENÍ
7.1. Při uzavírání této smlouvy používá Úvěrující výhradně alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (prostředek komunikace na dálku).  
7.2. Klient souhlasí s tím, aby Úvěrující začal poskytovat plnění dle této smlouvy ihned po jejiím uzavření.  
7.3. Vzhledem k tomu, že Klient má jako spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru podle čl. 8 této smlouvy o úvěru, ustanovení občanského zákoníku upravující odstoupení od smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory se nepoužijí.  
7.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z této smlouvy je příslušný finanční arbitr, se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.finarbitr.cz/.  
7.5. Platforma pro řešení sporů on-line se nachází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).  
7.6. Klient prohlašuje, že mu byla poskytnuta nabídka této smlouvy v dostatečném předstihu před jejím uzavřením a měl možnost se seznámit s jejím zněním.  
7.7. Poskytnutím předsmluvních informací dle čl. 7 této smlouvy je Úvěrujícím splněna informační povinnost podle občanského zákoníku, týkající se smluv uzavíraných s Klientem jako spotřebitelem.  
8. SPOTŘEBITELSÝ ÚVĚR
8.1. Tento článek upravuje právní vztah vzniklý z této smlouvy jako spotřebitelského úvěru ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru. Ustanovení tohoto článku mají přednost před ostatními ustanoveními této smlouvy pro případ, že jsou ve vzájemném rozporu.  
8.2. Poskytnutí a vysvětlení informací: Veškeré poskytované informace je Úvěrující povinen Klientovi náležitě vysvětlit, aby byl schopen posoudit, zda navrhovaná smlouva odpovídá jeho potřebám a finanční situaci. Náležité vysvětlení zahrnuje především vysvětlení předsmluvních informací, včetně důsledků prodlení s plněním povinností. Před uzavřením této smlouvy byly Klientovi poskytnuty informace uvedené v příloze č. 2 k zákonu o spotřebitelském úvěru.  
8.3. Druh spotřebitelského úvěru: Na základě této smlouvy je poskytován spotřebitelský úvěr (nikoliv na bydlení či vázaný spotřebitelský úvěr); smlouva je založena na splácení jistiny i úroku a splátka tak vede k umoření jistiny i úroku.  
8.4. Kontaktní údaje smluvních stran, a je-li spotřebitelský úvěr zprostředkován, též kontaktní údaje zprostředkovatele: kontaktní údaje jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.  
8.5. Celková výše spotřebitelského úvěru: maximální částka Úvěrového rámce činí až 60.000,- Kč, avšak záleží na posouzení úvěruschopnosti Klienta. Úvěrující poskytne peněžní prostředky Klientovi způsobem dle čl. 3 této smlouvy.  
8.6. Doba trvání spotřebitelského úvěru: Úvěr je poskytován na dobu neurčitou, nicméně standardní doba činí 30 dní ode dne poskytnutí Úvěru, avšak Klient je oprávněn splácet úvěr i déle, a to v souladu s čl. 4 této smlouvy.  
8.7. Určení zboží nebo služby: nejedná se o spotřebitelský úvěr ve formě odložené platby za zboží nebo službu nebo vázaný spotřebitelský úvěr.  
8.8. Zápůjční úroková sazba je uvedena v čl. 5.1 této smlouvy.  
8.9. RPSN (roční procentní sazbu nákladů na spotřebitelský úvěr): 0.00%
Vzhledem k tomu, že RPSN je v závislosti na konkrétních parametrech čerpaného Úvěru a podmínkách splácení různá, byla je uvedená RPSN pouze příkladná. Pro výpočet této sazby byly použity následující předpoklady:  
a. Poskytnutá jistina úvěru: 60.000 Kč,  
b. Pevná zápůjční úroková sazba ve výši: 264 % ročně,  
c. Náklady placené jednorázově: 0 Kč,  
d. Doba splatnosti: úvěr je splácen po dobu jednoho (1) roku, a to dvanácti měsíčními splátkami počínaje 30 dní ode dne poskytnutí Úvěru, přičemž první a druhá splátka budou ve výši minimální splátky (15.000 Kč v případě první splátky a 14.613,29 Kč v případě druhé splátky), a zbývajících 10 splátek bude ve stejné výši 14.256,50 Kč.  
8.10. Celková částka, kterou má spotřebitel zaplatit: 172.178,29 Kč.
Výpočet celkové částky, kterou spotřebitel zaplatí, je založen na předpokladu, že spotřebitelský úvěr bude poskytnut za podmínek dle čl. 8.9, a že Úvěrující i Klient splní řádně a včas své povinnosti z této smlouvy.  
8.11. Výše, počet a četnost plateb, jež má spotřebitel provést: celkem 12 splátek, přičemž první a druhá splátka budou ve výši minimální splátky (15.000 Kč v případě první splátky a 14.613,29 Kč v případě druhé splátky), a zbývajících 10 splátek bude ve stejné výši 14.256,50 Kč.. Splátky zahrnují jistinu, úrok i případný poplatek za poskytnutí Úvěru. Informace dle tohoto článku jsou založeny na předpokladu, že spotřebitelský úvěr bude poskytnut za podmínek dle čl. 8.9 a 8.6 této smlouvy.  
8.12. Máte právo obdržet bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření kdykoliv během trvání závazku z této smlouvy.  
8.13. Úroková sazba použitelná v případě opožděných plateb platná v okamžiku uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru a podmínky pro její úpravu a další důsledky vyplývající z prodlení spotřebitele (včetně smluvních pokut):  
a. je-li Klient v prodlení se splácením peněžitého dluhu, je povinen hradit úrok z prodlení v zákonné výši určené ke dni prodlení; úrok z prodlení v zákonné výši při uzavření této smlouvy činí 8% z dlužné částky;  
b. pro případ prodlení Klienta s úhradou jakéhokoliv finančního závazku vzniká Úvěrujícímu právo na smluvní pokutu dle čl. 5.3této smlouvy.  
8.14. Požadavek na případné zajištění nebo pojištění: Splacení úvěru není zajištěné, je však utvrzeno smluvní pokutou dle čl. 5.3 této smlouvy  
8.15. Informace o právu na odstoupení od smlouvy: Klient může od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, a to v písemné formě, zasláním odstoupení na adresu Úvěrujícího. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Úvěrujícímu v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. Odstoupením od smlouvy se spotřebitelský úvěr od počátku ruší. Úvěrující nemá právo požadovat po Klientovi žádné plnění s výjimkou jistiny poskytnutého spotřebitelského úvěru; tuto jistinu je Klient povinen Úvěrujícímu zaplatit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení.  
8.16. Informace o právu na předčasné splacení spotřebitelského úvěru, o případném právu poskytovatele na náhradu vzniklých nákladů a způsobu jejich stanovení: Klient je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. V takovém případě má Klient právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru. Pro případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru Úvěrující nepožaduje náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením.  
8.17. Informaci o způsobu ukončení smluvního vztahu: V případě zániku závazků stran splněním jejich povinností budou strany mezi sebou zcela vyrovnány. V případě odstoupení dle čl. 8.15 této smlouvy se postupuje dle tam uvedených ustanovení. V případě výpovědi se postupuje dle čl. 6 této smlouvy. V případě dohody o ukončení úvěru se postupuje dle budoucí dohody stran.  
8.18. Označení příslušného orgánu dohledu: Dohled nad činností Úvěrujícího vykonává Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz.  
8.19. Informace o tom, zda případné použití kapitálu vytvořeného platbami spotřebitele namísto splácení spotřebitelského úvěru povede k úplnému splacení spotřebitelského úvěru: na základě této smlouvy není platbami vytvářen kapitál namísto splácení úvěru.  
8.20. Klient prohlašuje, že měl možnost se seznámit se zněním nabídky této smlouvy a Formulářem pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (dále jen „Formulář“) a všemi informaci tam uvedenými v dostatečném předstihu před uzavřením této smlouvy a s jejich obsahem souhlasí.  
9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOST SMLUVNÍCH STRAN
9.1. Strany prohlašují, že za trvalý nosič dat ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 písm. k) zákona o spotřebitelském úvěru umožňující archivaci a reprodukci považují i uložení obsahu listiny v Uživatelském účtu ve formátu Portable Document Format (pdf) takovým způsobem, že toto uložení bude umožňovat Klientovi uchování jemu určených informací, jejich využívání a reprodukci v nezměněné podobě nejméně po dobu trvání práv z této smlouvy.Strany dále prohlašují, že za právní jednání v písemné formě považují i jednání učiněné prostřednictvím Uživatelského účtu a prostřednictvím textových zpráv SMS (Short Message Service) způsobem dle této smlouvy, resp. dle Smlouvy o uživatelském účtu, neboť takové jednání má písemnou formu, je podepsáno elektronicky způsobem dle této smlouvy, resp. Smlouvy o uživatelském účtu, a je v něm zachycen obsah právního jednání a určena osoba, která právně jednala.  
9.2. Klient si je vědom toho, že v průběhu plnění této smlouvy může od Úvěrujícího obdržet informace, které jsou považovány za důvěrné. Za důvěrné se považují všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství Úvěrujícího. Klient se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací. Klient nesmí bez písemného souhlasu Úvěrujícího důvěrné informace využít pro sebe nebo třetí osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy Úvěrujícího. Ustanovení tohoto článku nejsou dotčena ukončením účinnosti této smlouvy (z jakéhokoliv důvodu) a jejich účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.  
9.3. Uzavřením této smlouvy Klient prohlašuje, že:  
9.3.1. veškeré skutečnosti uvedené ke dni uzavření této smlouvy v Uživatelském účtu jsou pravdivé a aktuální;  
9.3.2. má pravidelný příjem;  
9.3.3. není si vědom žádné skutečnosti, která by mohla vyloučit jeho schopnost řádně s plácet poskytnutý Úvěr;  
9.3.4. nebylo rozhodnuto o úpadku Klienta, ani není proti Klientovi nařízena exekuce či výkon rozhodnutí;  
9.3.5. není Politicky exponovanou osobou;  
9.3.6. není Sankcionovanou osobou; a  
9.3.7. není občanem Rizikové země.  
9.4. Klient se dále zavazuje písemně informovat Úvěrujícího změně jakékoli informace a/nebo dokladu uvedeného v Uživatelském účtu, nebo o jakékoli skutečnosti, která může mít vliv na řádné plnění této smlouvy nebo na řádné posouzení úvěruschopnosti Klienta, tj. zejména o tom, že Klient porušuje, či v minulosti porušil, povinnosti dle této smlouvy, že porušuje, či v minulosti porušil v souvislosti se sjednáváním půjčky, úvěru či jiné finanční služby povinnosti dle obecně závazných právních předpisů nebo smluvní povinnosti, že došlo ke zhoršení finanční situace ohrožujícímu návratnost Úvěru (takovouto situací je zejména zahájení insolvenčního řízení nebo zahájení výkonu rozhodnutí či exekuce na majetek Klienta), že došlo ke změně poměrů, které Klient uváděl při sjednání Úvěru, ohrožující návratnost Úvěru, zejména ke změně v majetkových a příjmových poměrech, či že došlo k jiné podstatné změně poměrů. Klient je dále povinen informovat Úvěrujícího o změně jakékoli informace, kterou Úvěrujícímu v souvislosti s žádostí o poskytnutí úvěru poskytl, v jeho neprospěch nebo o změně účelu této smlouvy. Klient je dále povinen informovat Úvěrujícího v případě, že se stane Politicky exponovanou osobou, Sankcionovanou osobou, nebo občanem Rizikové země. O skutečnostech uvedených v tomto odstavci je Klient povinen písemně informovat Úvěrujícího nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy k těmto skutečnostem došlo, nebo nejpozději ke dni podání Žádosti, podle toho co nastane dříve.  
9.5. Klient souhlasí s tím, že Úvěrující může jako postupitel převést svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo z její části třetí osobě. Úvěrující může jako postupitel převést svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo z její části třetí osobě i v případě, kdy na základě této smlouvy bylo již částečně plněno; v takovém případě lze tuto smlouvu postoupit s účinky k tomu, co ještě nebylo splněno. Postoupení smlouvy vůči Klientovi jako postoupené straně je účinné okamžikem, kdy mu Úvěrující jako postupitel postoupení smlouvy oznámí nebo kdy mu postupník postoupení smlouvy prokáže. Okamžikem účinnosti postoupení smlouvy vůči Klientovi jako postoupené straně se Úvěrující jako postupitel osvobozuje od svých povinností v rozsahu postoupení; tomuto následku může Klient jako postoupená strana zabránit prohlášením vůči Úvěrujícímu jako postupiteli, že jeho osvobození odmítá; toto prohlášení lze učinit do patnácti dnů ode dne, kdy Úvěrující jako postupitel postoupení smlouvy Klientovi oznámil, jinak právo Klienta učinit prohlášení zaniká.  
10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
10.1. Svou informační povinnost vůči Klientovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů Klienta pro účely plnění této smlouvy a pro účely jednání o této smlouvě plní Úvěrující prostřednictvím zvláštního dokumentu.  
11. DORUČOVÁNÍ
11.1. Není-li dohodnuto v této smlouvě jinak, korespondence související s touto smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to prostřednictvím Uživatelského účtu, elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).  
11.2. Zpráva je doručena:  
11.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,  
11.2.2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,  
11.2.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,  
11.2.4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též uplynutím lhůty 10 (deseti) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.  
11.2.5. v případě doručování prostřednictvím Uživatelského účtu přístupem (přihlášením) Klienta k Uživatelskému účtu.  
12. ROZHODOVÁNÍ SPORŮ
12.1. Případné spory stran, které nebudou vyřešeny mimosoudně, budou řešit obecné soudy České republiky.  
12.2. Pokud vztah založený touto smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky.  
13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. Strany svým ujednáním vylučují, aby se ve vztahu ze smlouvy přihlíželo k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně i v daném odvětví.  
13.2. Klient prohlašuje, že si podrobně pročetl a seznámil se s podmínkami této smlouvy, měl dostatek času a veškerá ustanovení jsou mu srozumitelná. Úvěrující poskytl Klientovi prostřednictvím svých internetových stránek Uživatelského účtu náležité vysvětlení a Klient prohlašuje, že je schopen posoudit, že tato smlouva odpovídá jeho potřebám a finanční situaci. Klient nežádá další vysvětlení od Úvěrujícího či od třetí osoby.  
13.3. Strany odpovídají za pravdivost a správnost údajů uvedených v této smlouvě. Klient dále odpovídá za pravdivost a správnost údajů uvedených v Žádosti. Klient bere na vědomí, že se v případě uvedení nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů nebo zamlčení podstatných údajů při uzavírání této smlouvy nebo při čerpání úvěru, může se dopustit trestného činu úvěrového podvodu.  
13.4. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1, která stanoví zvláštní zvýhodněnou úrokovou sazbu dle čl. 5.1.2 této smlouvy (pokud je zvýhodněná úroková sazba poskytována), a podmínky pro její poskytnutí.  
13.5. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že Úvěrující je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., a zavazuje se poskytnout Úvěrujícímu veškerou nezbytnou součinnost k řádnému provedení identifikace a kontroly klienta ve smyslu tohoto zákona. Klient v této souvislosti bere na vědomí, že neposkytnutí součinnosti může být považováno za podezřelý obchod ve smyslu tohoto zákona.  
13.6. Účastníci této smlouvysi její obsah přečetli a souhlasí s ním.
 
Podpisy stran: Podpisy stran:
_____________________________________ V _______________ dne ________________