RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU

 

Dnešního dne uzavřeli/y

obchodní společnost

Via SMS s.r.o.

se sídlem: Lazarská 1719/5, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 24720275, DIČ: CZ 24720275,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168675

zastoupena: Mareks Krakops, jednatel

telefonní číslo: +420 225 991 500

adresa elektronické pošty pro doručování: info@viasms.cz

(dále jen “Úvěrující”)

a

jméno a příjmení:

rodné číslo:

trvale bytem:

adresa faktického místa bydliště:

číslo občanského průkazu:

číslo mobilního telefonu:

adresa elektronické pošty pro doručování:

číslo bankovního účtu:

(dále jen “Klient”)

tuto

RÁMCOVOU SMLOUVU O ÚVĚRU

dle ustanovení § 1746 odst. 2 a § 2395 a násl zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Úvěrující a Klient mají v úmyslu v budoucnu uzavírat smlouvy o spotřebitelském úvěru, kterými se Úvěrující zaváže, že na požádání Klienta poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a Klient se zaváže poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit poplatky za poskytnutí úvěru a úroky.

1.2. Tato Rámcová smlouva o úvěru rámcově upravuje právní vztahy vznikající mezi Úvěrujícím a Klientem při uzavírání smluv o spotřebitelském úvěru a související právní vztahy.

2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

2.1. Úvěrujícím se pro účely této smlouvy rozumí obchodní společnost Via SMS s.r.o., se sídlem: Lazarská 1719/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 24720275, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168675.

2.2. Klientem se pro účely této smlouvy rozumí fyzická osoba - člověk, starší 18 let, svéprávná, která je občanem České republiky či občanem jiné členské země Evropské Unie, má místo trvalého pobytu v České republice či v jiné členské zemi Evropské Unie a která jako Klient uzavřela s Úvěrujícím Jednotlivou smlouvu o úvěru.

2.3. Jednotlivou smlouvou o úvěru se pro účely této smlouvy rozumí smlouva o spotřebitelském úvěru uzavřená mezi Úvěrujícím a Klientem jako dlužníkem dle této Rámcové smlouvy o úvěru a řídící se podmínkami sjednanými v Rámcové smlouvě o úvěru.

2.4. Rámcovou smlouvou o úvěru se pro účely této smlouvy rozumí tato rámcová smlouva o úvěru uzavřená mezi Úvěrujícím a Klientem jako dlužníkem (dále také jako “RSÚ”).

2.5. Internetovými stránkami Úvěrujícího se pro účely této smlouvy rozumí webová stránka Úvěrujícího umístěná na internetové adrese https://www.viasms.cz.

2.6. Uživatelským účtem se pro účely této smlouvy rozumí prostředí na Internetových stránkách Úvěrujícího přístupné Klientovi po zadání jeho přístupových údajů, a to Uživatelského jména a Hesla, ze kterého může Klient zejména provádět správu svých údajů.

2.7. Uživatelským jménem a Heslem se pro účely této smlouvy rozumí jedinečné přístupové údaje vyžadované k úplnému zprovoznění Uživatelského účtu a k přístupu Klienta k Uživatelskému účtu a dále k označení Klienta jako subjektu, který právně jednal (označovací funkce), potvrzení skutečnosti, že právní jednání chtěl Klient skutečně učinit a jedná se o projev jeho vlastní vůle (deklarační funkce), a ověření totožnosti Klienta (důkazní funkce).

2.8. ID Klienta se pro účely této smlouvy rozumí jedinečné údaje přidělené Úvěrujícím Klientovi za účelem označení Klienta.

2.9. Bankovním účtem Klienta se pro účely této smlouvy rozumí bankovní účet Klienta vedený bankou se sídlem na území České republiky a uvedený v záhlaví této Rámcové smlouvy o úvěru a v Uživatelském účtu, ze kterého Klient hradí Odměnu za vytvoření uživatelského účtu a na který je Úvěrujícím Klientovi poskytován úvěr dle této smlouvy.

2.10. Bankovním účtem Úvěrujícího se pro účely této smlouvy rozumí bankovní účet Úvěrujícího uvedený v záhlaví této Rámcové smlouvy o úvěru a v Uživatelském účtu (nebo jiný účet Úvěrujícího či jeho zástupce, jež bude Úvěrujícím či jeho zástupcem písemně oznámen Klientovi), na který Klient hradí Odměnu za vytvoření uživatelského účtu, splácí úvěr a veškeré další platby a ze kterého je Úvěrujícím Klientovi poskytován úvěr.

2.11. Telefonním číslem Klienta se pro účely této smlouvy rozumí číslo mobilního telefonu Klienta provozované operátorem na území České republiky uvedené v záhlaví této Rámcové smlouvy o úvěru a v Uživatelském účtu; Klient je oprávněn číslo mobilního telefonu v Uživatelském účtu měnit.

2.12. Telefonním číslem Úvěrujícího se pro účely této smlouvy rozumí číslo mobilního telefonu Úvěrujícího provozované operátorem na území České republiky uvedené v záhlaví této Rámcové smlouvy o úvěru a v Uživatelském účtu; Úvěrující je oprávněn číslo mobilního telefonu v Uživatelském účtu měnit.

2.13. Adresou elektronické pošty Klienta se pro účely této smlouvy rozumí adresa elektronické pošty Klienta uvedená v záhlaví této Rámcové smlouvy o úvěru a v Uživatelském účtu; Klient je oprávněn adresu elektronické pošty v Uživatelském účtu měnit.

2.14. Adresou elektronické pošty Úvěrujícího se pro účely této smlouvy rozumí adresa elektronické pošty Úvěrujícího uvedená v záhlaví této Rámcové smlouvy o úvěru a v Uživatelském účtu; Úvěrující je oprávněn adresu elektronické pošty v Uživatelském účtu měnit.

2.15. Odměnou za vytvoření Uživatelského účtu se pro účely této smlouvy rozumí jednorázová odměna za vytvoření Uživatelského účtu; úhrada Odměny za vytvoření Uživatelského účtu slouží zejména k potvrzení a ověření údajů Klienta uvedených v Uživatelském účtu.

2.16. Variabilním symbolem se pro účely této smlouvy rozumí variabilní symbol platby, který bude Klientovi sdělen Úvěrujícím prostřednictvím Uživatelského účtu a pod kterým bude Klient hradit své dluhy na Bankovní účet Úvěrujícího.

2.17. Adresou faktického místa bydliště Klienta se pro účely této smlouvy rozumí adresa bydliště (trvalého pobytu) Klienta uvedená v záhlaví této Rámcové smlouvy o úvěru a v Uživatelském účtu, přičemž se jedná o faktické místo bydliště Klienta. Má-li Klient adresu faktického místa bydliště odlišnou od adresy trvalého pobytu registrované dle příslušných právních předpisů o evidenci obyvatel (tj. adresu místa trvalého pobytu uvedenou v občanském průkazu nebo jiném průkazu totožnosti Klienta), je povinen uvést jak adresu faktického místa bydliště, tak i adresu trvalého pobytu.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy vznikající na základě Jednotlivých smluv o úvěru se budou řídit podmínkami dohodnutými v této Rámcové smlouvě o úvěru.

3.2. Působnost ustanovení dohodnutých v této Rámcové smlouvě o úvěru mohou strany vyloučit pouze případnou zvláštní dohodou učiněnou v písemné formě.

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET KLIENTA

4.1. Na základě registrace Klienta provedené na Internetových stránkách Úvěrujícího může Klient přistupovat do svého Uživatelského účtu. Z Uživatelského účtu může Klient zejména provádět správu svých údajů.

4.2. Uživatelský účet bude zprovozněn v návaznosti na registraci Klienta na Internetových stránkách Úvěrujícího (vyplnění požadovaných údajů). K úplnému zprovoznění Uživatelského účtu je vyžadováno:

4.2.1. zadání přístupových údajů, a to Uživatelského jména a Hesla zaslaných Klientovi na Adresu elektronické pošty Klienta a na Telefonní číslo Klienta,

4.2.2. uhrazení Odměny za vytvoření Uživatelského účtu způsobem sjednaným v čl. 4.6 této Rámcové smlouvy o úvěru, a dále

4.2.3. uzavření této Rámcové smlouvy o úvěru v tištěné formě dle čl. 4.7 této Rámcové smlouvy o úvěru.

4.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen Uživatelským jménem a Heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Úvěrující nenese odpovědnost za porušení této povinnosti Klientem. Klient není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetími osobami.

4.4. Klient je povinen uvádět údaje o své osobě správně, úplně a pravdivě a v případě jejich změn je neprodleně aktualizovat. Klient je zejména povinen aktualizovat své údaje o tom, zda je politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. Změna údajů o Klientovi je vůči Úvěrujícímu účinná jejich změnou v Uživatelském účtu. Údaje uvedené Klientem v Uživatelském účtu jsou Úvěrujícím považovány za správné.

4.5. Poskytovatel může Klientovi zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Klient poruší své povinnosti z Jednotlivé smlouvy o úvěru. Klient bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Úvěrujícího, popř. třetích osob.

4.6. Za vytvoření Uživatelského účtu se Klient zavazuje uhradit Úvěrujícímu odměnu ve výši 1,- Kč. Odměnu za vytvoření Uživatelského účtu je Klient povinen Úvěrujícímu uhradit bezhotovostně výhradně z Bankovního účtu Klienta na Bankovní účet Úvěrujícího, a to pod Variabilním symbolem, který bude Klientovi sdělen Úvěrujícím prostřednictvím Uživatelského účtu, a s poznámkou, kde uvede své rodné číslo a text “Souhlasím s RSU”.

4.7. K úplnému zprovoznění Uživatelského účtu před uzavřením Jednotlivé smlouvy o úvěru je Úvěrující oprávněn vyžadovat uzavření této Rámcové smlouvy o úvěru v tištěné formě.

5. UZAVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SMLUV ÚVĚRU

5.1. Jednotlivé smlouvy o úvěru se uzavírají písemně distančně prostřednictvím elektronických prostředků, a to prostřednictvím textových zpráv SMS (Short Message Service), nebo prostřednictvím formuláře pro uzavření Jednotlivé smlouvy o úvěru umístěného v rámci Uživatelského účtu.

5.2. Mezi stranami dojde k distančnímu zaslání nabídky - návrhu na uzavření Jednotlivé smlouvy o úvěru a k distančnímu přijetí této nabídky, a to za podmínek níže sjednaných.

5.3. Žádost o uzavření Jednotlivé smlouvy o úvěru (dále jen “Žádost”) činí Klient vůči Úvěrujícímu. Klient je oprávněn v Žádosti uvést částku požadované výše úvěru od 100,- Kč do 30.000,- Kč (v případě první uzavírané Jednotlivé smlouvy o úvěru činí výše úvěru nejvýše 8.000,- Kč), a to za podmínek níže uvedených.

5.4. Klient je oprávněn v Žádosti žádat o poskytnutí úvěru na dobu splatnosti od sedmi (7) dnů do třiceti (30) dnů, a to za podmínek níže uvedených.

5.5. Klient je oprávněn žádat o uzavření Jednotlivé smlouvy o úvěru pouze v případě, že nemá žádné neuhrazené splatné dluhy, má pravidelný příjem, nebylo rozhodnuto o úpadku Klienta a není proti klientovi nařízena exekuce či výkon rozhodnutí.

5.6. V případě, že Klient žádá o uzavření Jednotlivé smlouvy o úvěru prostřednictvím textové zprávy SMS (Short Message Service), probíhá uzavírání Jednotlivé smlouvy o úvěru způsobem uvedeným v čl. 5.6.1 až 5.6.9 této Rámcové smlouvy o úvěru:

5.6.1. Klient činí Žádost prostřednictvím textové zprávy SMS zaslané z Telefonního čísla Klienta.

5.6.2. Žádost prostřednictvím SMS zašle Klient na Telefonní číslo Úvěrujícího.

5.6.3. Klient v Žádosti činěné prostřednictvím textové zprávy SMS uvede následující náležitosti, bez diakritiky, v následujícím pořadí a formátu: “VIA [výše jistiny úvěru v Kč] [doba splatnosti úvěru ve dnech] [Heslo]” Příklad: “VIA 2000 14 123456”

5.6.4. Úvěrující je na základě Žádosti oprávněn učinit nabídku - návrh na uzavření Jednotlivé smlouvy o úvěru (dále jen “Návrh”), a to prostřednictvím textové zprávy SMS. Návrh prostřednictvím textové zprávy SMS zašle Úvěrující na Telefonní číslo Klienta.

5.6.5. Úvěrující v případě zájmu o uzavření Jednotlivé smlouvy o úvěru v Návrhu uvede následující náležitosti, bez diakritiky, v následujícím pořadí a formátu: “VIA SMS s.r.o. poskytne uver [výše úvěru] Kc na dobu [doba splatnosti úvěru ve dnech] dnu. Pokud souhlasite s podminkami dle RSU, zaslete zpet SMS: “VIA ANO”. Např.: “VIA SMS s.r.o. poskytne uver 2000Kc na dobu 14 dnu. Souhlasite-li s podminkami dle RSU, zaslete zpet SMS: “VIA ANO”

5.6.6. Klient je oprávněn přijmout Návrh (dále jen “Přijetí”) odesláním Přijetí prostřednictvím textové zprávy SMS. Přijetí prostřednictvím textové zprávy SMS zašle Klient na Telefonní číslo Úvěrujícího.

5.6.7. Klient v Přijetí činěném prostřednictvím textové zprávy SMS uvede následující text, bez diakritiky, v následujícím formátu: “VIA ANO”

5.6.8. Klient je povinen doručit Úvěrujícímu Přijetí prostřednictvím textové zprávy SMS do 120 minut po obdržení Návrhu. Není-li Návrh přijat Klientem včas, Návrh zaniká, přičemž Úvěrující může Klienta informovat o tom, že došlo k zániku Návrhu. Jednotlivá smlouva o úvěru je uzavřena okamžikem, kdy včasné Přijetí dojde Úvěrujícímu.

5.6.9. Úvěrující není povinen na základě Žádosti učinit Návrh.

5.7. V případě, že Klient žádá o uzavření Jednotlivé smlouvy o úvěru prostřednictvím formuláře pro uzavření Jednotlivé smlouvy o úvěru umístěného v rámci Uživatelského účtu, probíhá uzavírání Jednotlivé smlouvy o úvěru způsobem uvedeným v čl. 5.7.1 až 5.7.7 této Rámcové smlouvy o úvěru:

5.7.1. Klient činí Žádost prostřednictvím formuláře v Uživatelském účtu.

5.7.2. Klient v Žádosti činěné prostřednictvím formuláře v Uživatelském účtu uvede zejména požadovanou výši jistiny úvěru v Kč a dobu splatnosti úvěru ve dnech.

5.7.3. Úvěrující je na základě Žádosti oprávněn učinit Návrh, a to prostřednictvím Uživatelského účtu.

5.7.4. Úvěrující v případě zájmu o uzavření Jednotlivé smlouvy o úvěru v Návrhu uvede zejména výši jistiny úvěru v Kč a dobu splatnosti úvěru ve dnech.

5.7.5. Klient je oprávněn přijmout Návrh odesláním Přijetí prostřednictvím Uživatelského účtu.

5.7.6. Klient je povinen doručit Úvěrujícímu Přijetí prostřednictvím Uživatelského účtu do 120 minut po obdržení Návrhu. Není-li Návrh přijat Klientem včas, Návrh zaniká, přičemž Úvěrující může Klienta informovat o tom, že došlo k zániku Návrhu. Jednotlivá smlouva o úvěru je uzavřena okamžikem, kdy včasné Přijetí dojde Úvěrujícímu.

5.7.7. Úvěrující není povinen na základě Žádosti učinit Návrh.

5.8. Mezi Klientem a Úvěrujícím může v jednom časovém okamžiku být účinná pouze jedna Jednotlivá smlouva o úvěru. Klient může zaslat Úvěrujícímu novou Žádost až po úplném splacení veškerých závazků z předchozí Jednotlivé smlouvy o úvěru.

6. OBSAH JEDNOTLIVÉ SMLOUVY ÚVĚRU A ČERPÁNÍ ÚVĚRU

6.1. Jednotlivou smlouvou o úvěru se Úvěrující zavazuje, že poskytne ve prospěch Klienta peněžní prostředky v částce uvedené v Jednotlivé smlouvě o úvěru, a Klient se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit Úvěrujícímu poplatky za poskytnutí úvěru a úroky.

6.2. Úvěrující poskytne peněžní prostředky Klientovi převodem na Bankoví účet Klienta.

6.3. Úvěrující poskytne peněžní prostředky Klientovi nejpozději do 2 pracovních dnů od uzavření Jednotlivé smlouvy o úvěru, je-li poskytnutí realizováno prostřednictvím bezhotovostního převodu na Bankovní účet Klienta. Poskytnutím prostředků se rozumí odeslání peněžních prostředků z Bankovního účtu Úvěrujícího na Bankovní účet Klienta. Klient souhlasí s tím, aby mu Úvěrující poskytl peněžní prostředky v uvedené lhůtě podle způsobu poskytnutí peněžních prostředků.

6.4. Klient je oprávněn peněžní prostředky z úvěru použít na jakýkoliv účel.

7. SPLATNOST ÚVĚRU

7.1. Poskytnuté peněžní prostředky je Klient povinen Úvěrujícímu vrátit v době splatnosti sjednané v Jednotlivé smlouvě o úvěru, přičemž tato doba splatnosti může být sjednána v rozmezí od sedmi (7) dne do třiceti (30) dnů od poskytnutí peněžních prostředků (dále jen “Den splatnosti”).

7.2. Uhradí-li Klient Poplatek za poskytnutí úvěru po prodlouženou dobu splatnosti, vymezený v čl. 8 této Rámcové smlouvy o úvěru, před Dnem splatnosti, činí touto úhradou návrh Úvěrujícímu na prodloužení splatnosti úvěru o 7, 14, nebo 30 dní, a to o tolik dní, kolik odpovídá výši uhrazeného Poplatku za poskytnutí úvěru po prodlouženou dobu splatnosti, a to v rozmezí od jednoho (1) dne až po třicet (30) dnů (dále jen “Návrh prodloužení”).

7.3. Úvěrující je oprávněn přijmout Návrh prodloužení (dále jen “Přijetí prodloužení”) odesláním Přijetí prodloužení prostřednictvím textové zprávy SMS zaslané z Telefonního čísla Úvěrujícího na Telefonní číslo Klienta. Úvěrující v Přijetí prodloužení uvede následující text, bez diakritiky, v následujícím formátu: “VIA SMS s.r.o. souhlasi s prodlouzenim uveru o [počet dnu] dnu”. Např.: “VIA SMS s.r.o. souhlasi s prodloužením uveru o 21 dnu”

7.4. Úvěrující je oprávněn přijmout Návrh prodloužení rovněž odesláním Přijetí prodloužení prostřednictvím Uživatelského účtu.

7.5. Úvěrující doručí Klientovi Přijetí prodloužení do 120 minut po obdržení Návrhu prodloužení. Přijetí prodloužení je účinné okamžikem, kdy včasné Přijetí prodloužení dojde Klientovi. Přijetím prodloužení se Den splatnosti posouvá o počet dnů, o kolik bylo prodloužení tímto způsobem dohodnuto (dále jen „ Prodloužený den splatnosti“) Je-li Návrh prodloužení Úvěrujícím odmítnut či není-li přijat Úvěrujícím včas, Návrh prodloužení zaniká a Klient je povinen poskytnuté peněžní prostředky vrátit Úvěrujícímu v původní (neprodloužený) Den splatnosti.

7.6. Úvěrující není povinen přijmout Návrh prodloužení.

7.7. Došlo-li k prodloužení splatnosti úvěru dle čl. 7.2 a násl. této Rámcové smlouvy o úvěru a uhradí-li Klient Poplatek za poskytnutí úvěru po prodlouženou dobu splatnosti před Prodlouženým dnem splatnosti, navrhuje tím Úvěrujícímu prodloužení splatnosti úvěru o dalších sedm (7) dnů až třicet (30) dnů, a to i opakovaně; postupuje přitom obdobně způsobem uvedeným v čl. 7.2 a násl. této Rámcové smlouvy o úvěru.

8. POPLATEK ZA POSKYTNUTÍ ÚVĚRU

8.1. Za sjednání závazku Úvěrujícího poskytnout na požádání peněžní prostředky Klientovi sjednávají strany úplatu (dále jen “Poplatek za poskytnutí úvěru”) v následující výši:

8.1.1. V případě jistiny přesahující částku ve výši 1.750,-Kč se Poplatek za poskytnutí úvěru (v Kč) vypočte dle vzorce: PPÚ = k*((0,2*sum/k – 0,2*sum/k*0,025*(30-term)) -1/((sum/k)^2*term))*1,2 kde PPÚ je Poplatek za poskytnutí úvěru, k je 35, sum je výše jistiny v Kč a term je doba splatnosti v dnech.

8.1.2. V případě jistiny nepřesahující částku ve výši 1.750,- Kč se Poplatek za poskytnutí úvěru (v Kč) vypočte dle vzorce: PPÚ = k*((0,2*sum/k – 0,2*sum/k*0,025*(30-term)) -1/((sum/k)^2*term) + (50-sum/k)*0,04)*1,2

8.2. Výše poplatku za poskytnutí úvěru je stanovena s ohledem na náklady Úvěrujícího související se sjednáním závazku Úvěrujícího poskytnout na požádání peněžní prostředky, tj. zejména na náklady související se zpracováním a vyhodnocením Žádosti, vyhotovením a doručením Návrhu, zajištěním zdrojů peněžních prostředků ze strany Úvěrujícího a jejich rezervací pro úvěr, uzavřením Jednotlivé smlouvy o úvěru a vyplacením peněžních prostředků Klientovi.

8.3. V poplatku za poskytnutí úvěru je zahrnut i úrok dle čl. 9 této Rámcové smlouvy o úvěru.

8.4. V případě uzavření v pořadí první Jednotlivé smlouvy o úvěru uzavřené mezi Klientem a Úvěrujícím je Úvěrující oprávněn stanovit, že Klient nehradí Poplatek za poskytnutí úvěru či jeho část (sleva až 100%).

8.5. Strany jsou oprávněny sjednat u Jednotlivé smlouvy o úvěru slevu z Poplatku za poskytnutí úvěru až do výše 100 % Poplatku za poskytnutí úvěru (sleva až 100 %).

8.6. Za prodloužení doby splatnosti úvěru dle čl. 7.2 a násl. této Rámcové smlouvy o úvěru sjednávají strany úplatu (dále jen “Poplatek za poskytnutí úvěru po prodlouženou dobu splatnosti”) v následující výši:

8.6.1 Poplatek za poskytnutí úvěru po prodlouženou dobu splatnosti (v Kč) vypočte dle vzorce: PPPDS = PPÚ(sum) * d, kde PPPDS je Poplatek za poskytnutí úvěru po prodlouženou dobu splatnosti, PPÚ je výpočet poplatku za poskytnutí úvěru uveden v části 8.1, sum celková půjčená částka a d je určeno takto: Částka d

  <=10000    1.0
(10000, 11000]  0.985
(11000, 12000]  0.97
(12000, 13000]  0.955
(13000, 14000]  0.94
(14000, 15000]  0.925
(15000, 16000]  0.91
(16000, 17000]  0.895
(17000, 18000]  0.88
(18000, 19000]  0.865
(19000, 20000]  0.85
(20000, 21000]  0.84
(21000, 22000]  0.83
(22000, 23000]  0.82
(23000, 24000]  0.81
(24000, 25000]  0.8
(25000, 26000]  0.79
(26000, 27000]  0.78
(27000, 28000]  0.77
(28000, 29000]  0.76
(29000, 30000]  0.75

8.7. Výše Poplatku za poskytnutí úvěru po prodlouženou dobu splatnosti je stanovena s ohledem na náklady Úvěrujícího související se sjednáním prodloužení závazku, tj. zejména náklady Úvěrujícího související se zpracováním žádosti o prodloužení doby splatnosti, kontrolou splnění podmínek pro prodloužení doby splatnosti a zajištěním zdrojů peněžních prostředků ze strany Úvěrujícího a jejich rezervací pro úvěr po prodlouženou dobu splatnosti.

8.8. Poplatek za poskytnutí úvěru je splatný v Den splatnosti spolu s poskytnutými peněžními prostředky, není-li v této Rámcové smlouvě o úvěru stanoveno jinak.

9. ÚROK, ÚROK Z PRODLENÍ, DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ, POPLATKY A SMLUVNÍ POKUTA

9.1. Za dobu od poskytnutí peněžních prostředků (které byly Klientovi Úvěrujícím poskytnuty v souladu s Jednotlivou smlouvou o úvěru) do uplynutí lhůty pro jejich vrácení je Klient povinen zaplatit Úvěrujícímu úrok ve sjednané celkové výši 1,- Kč (dále jen „úrok z úvěru“). Platba úroku z úvěru je zahrnuta v platbě poplatku za poskytnutí úvěru.

9.2. Za zasílání zpráv SMS (Short Message Service) na Telefonní číslo Úvěrujícího hradí Klient částku ve výši určené subjektem – operátorem, jehož služby Klient využívá.

9.3. Poskytnuté peněžní prostředky je Klient povinen Úvěrujícímu vrátit bezhotovostně v jediné splátce na Bankovní účet Úvěrujícího, a to spolu s Poplatkem za poskytnutí úvěru, ve kterém je zahrnut i úrok z úvěru. Veškeré platby ve prospěch Úvěrujícího jsou považovány za provedené od okamžiku jejich připsání na Bankovní účet Úvěrujícího s řádně uvedeným Variabilním symbolem.

9.4. V případě, že bude Klient v prodlení se splacením dluhu, je povinen hradit Úvěrujícího úrok z prodlení v zákonné výši.

9.5. V případě, že bude Klient v prodlení se splacením peněžitého dluhu, je povinen dále hradit Úvěrujícího smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky. Povinnost zaplatit smluvní pokutu vzniká i v případě, že Klient porušení povinnosti nezaviní.

9.6. Souhrn výše všech uplatněných smluvních pokut nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a celkové výše spotřebitelského úvěru, nejvýše však 200.000,- Kč.

9.7. Pokud peněžní prostředky hrazené Klientem nebudou dostačovat k úhradě všech splatných pohledávek Úvěrujícího vůči Klientovi, budou – neurčí-li Klient jinak – použity na úhradu pohledávek Úvěrujícího v následujícím pořadí: 1. smluvní pokuty, 2. úroky z prodlení, 3. náklady spojené s uplatněním pohledávky, 4. úroky z úvěru, 5. poplatky za poskytnutí úvěru, 6. jistina úvěru. Tímto ustanovením není dotčen čl. 7.2 této Rámcové smlouvy o úvěru. Pokud peněžní prostředky hrazené Klientem budou přesahovat úhradu všech splatných pohledávek Úvěrujícího vůči Klientovi, budou tyto přesahující prostředky vráceny Úvěrujícím Klientovi na jeho výzvu nejpozději do pěti (5) dnů od doručení této výzvy.

9.8. V případě, že bude Klient v prodlení se splacením dluhu, je Úvěrující oprávněn po dobu prvních 30 dnů po splatnosti dluhu zaslat výzvu k plnění, a to i opakovaně až do doby splnění dluhu. Klient bere na vědomí a souhlasí, že výše účelně vynaložených nákladů, které Úvěrujícímu vzniknou v souvislosti s vyhotovením a odesláním výzvy k plnění a vymáháním dluhu, elektronicky či poštou, činí souhrnně až 500 Kč týdně.

9.9 Klient se zavazuje v případě svého prodlení s úhradou jakékoliv části dluhu delší než 30 dní zaplatit věřiteli náhradu účelně vynaložených nákladů dle § 122, odst. 1a Zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru, včetně nákladů vynaložených inkasní společností, kterou věřitel angažuje pro předžalobní vymáhání pohledávky. Tyto náklady budou sestávat zejména z nákladů za telefonickou, elektronickou a listovní komunikaci s klientem a za další účelnou činnost směřující k vymožení klientova vzniklého závazku v prodlení nebo jeho části a budou splatné okamžitě po výzvě věřitele nebo předmětné inkasní společnosti. V případě neúspěšného vymáhání inkasní společností se dlužník zavazuje zaplatit věřiteli také náhradu nákladů zastoupení advokátem, která bude v případě předžalobního vymáhání pohledávky spočívat v náhradě za 2 úkony právní služby (převzetí zastoupení a zaslání kvalifikované výzvy k úhradě), a to ve výši odpovídající ustanovení o mimosmluvní odměně advokáta dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., Advokátnímu tarifu.

10. TRVÁNÍ A ZMĚNA SMLUVNÍCH VZTAHŮ

10.1. Tato Rámcová smlouva o úvěru nabývá účinnosti dnem jejího uzavření. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

10.2. Tato Rámcová smlouva o úvěru může být vypovězena z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu kteroukoliv ze smluvních stran. Výpovědní lhůta činí jeden (1) měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi druhé straně. Účinnost této Rámcové smlouvy o úvěru končí uplynutím výpovědní lhůty. Ukončením účinnosti této Rámcové smlouvy o úvěru nebudou dotčeny vztahy vyplývající z již uzavřených Jednotlivých smluv o úvěru.

10.3. V případě porušení povinností vyplývajících z této Rámcové smlouvy o úvěru stranou smlouvy je druhá smluvní strana oprávněna tuto Rámcovou smlouvu o úvěru z tohoto důvodu vypovědět. V případě výpovědi podle tohoto článku zaniká Rámcová smlouva o úvěru účinností výpovědi. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně.

10.4. Úvěrující je oprávněn navrhnout Klientovi změnu této Rámcové smlouvy o úvěru. Návrh změn a termín účinnosti budou vhodným způsobem v dostatečném časovém předstihu před účinností uveřejněny a Klientovi oznámeny. Úvěrující je povinen zpřístupnit změněné znění této Rámcové smlouvy o úvěru v Uživatelském účtu.

10.5. Strany smluvily, že ke změně této Rámcové smlouvy o úvěru může dojít prostřednictvím Uživatelského účtu, tedy s využitím prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. V případě, že bude Úvěrujícím Klientovi navržena změna této Rámcové smlouvy o úvěru prostřednictvím Uživatelského účtu, a po takto Klientovi zpřístupněném novém znění Rámcové smlouvy bude postupem dle této Rámcové smlouvy mezi účastníky uzavřena Jednotlivá smlouva o úvěru, považuje se uzavření Jednotlivé smlouvy o úvěru za akceptaci nového znění této Rámcové smlouvy a vztahy mezi účastníky z každé Jednotlivé smlouvy o úvěru se budou řídit nadále novým, tj. Úvěrujícím navrženým a Klientem přijatým, zněním Rámcové smlouvy.

10.6. Změnou této Rámcové smlouvy o úvěru nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění této Rámcové smlouvy o úvěru.

11. UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY S VYUŽITÍM PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU

11.1. Při uzavírání této Rámcové smlouvy o úvěru i Jednotlivé smlouvy o úvěru používá Úvěrující výhradně alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředek komunikace na dálku“).

11.2. Klient souhlasí s tím, aby Úvěrující začal poskytovat plnění dle této Rámcové smlouvy i dle Jednotlivé smlouvy o úvěru ihned po jejich uzavření.

11.3. Poskytnutím předsmluvních informací dle čl. 12 této Rámcové smlouvy o úvěru a informací v Jednotlivé smlouvě o úvěru bude Úvěrujícím splněna informační povinnost podle občanského zákoníku, týkající se smluv uzavíraných s Klientem jako spotřebitelem.

11.4 Vzhledem k tomu, že Klient má jako spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru podle čl. 12 této Rámcové smlouvy o úvěru, ustanovení občanského zákoníku upravující odstoupení od smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory se nepoužijí

12. SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

12.1. Tento článek upravuje právní vztah vzniklý z této Rámcové smlouvy o úvěru a Jednotlivé smlouvy o úvěru jako spotřebitelského úvěru ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru. Ustanovení tohoto článku mají přednost před ostatními ustanoveními této Rámcové smlouvy o úvěru pro případ, že jsou ve vzájemném rozporu.

12.2. Poskytnutí a vysvětlení informací: Veškeré poskytované informace je Úvěrující povinen Klientovi náležitě vysvětlit, aby byl schopen posoudit, zda navrhovaná smlouva odpovídá jeho potřebám a finanční situaci. Náležité vysvětlení zahrnuje především vysvětlení předsmluvních informací, včetně důsledků prodlení s plněním povinností. Před uzavřením Jednotlivé smlouvy o úvěru musí být Úvěrujícímu poskytnuty informace uvedené v příloze č. 2 k zákonu o spotřebitelském úvěru.

12.3. Předčasné splacení Úvěru: Klient je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. V takovém případě má Klient právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru. Pro případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru má Úvěrující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením. Výše této náhrady nákladů nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru 1 rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru. Výše náhrady nákladů nesmí dále přesáhnout částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru.

12.4. Odstoupení od Smlouvy: Klient může od této Rámcové smlouvy o úvěru i od Jednotlivé smlouvy o úvěru odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření uvedené smlouvy. Od uvedené smlouvy lze odstoupit v písemné formě, zasláním odstoupení na adresu Úvěrujícího. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Úvěrujícímu v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. Odstoupením od smlouvy se spotřebitelský úvěr od počátku ruší. Úvěrující nemá právo požadovat po Klientovi žádné plnění s výjimkou jistiny poskytnutého spotřebitelského úvěru; tuto jistinu je Klient povinen Úvěrujícímu zaplatit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení.

13. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOST SMLUVNÍCH STRAN

13.1. Klient si je vědom toho, že v rámci plnění Jednotlivých smluv o úvěru může od Úvěrujícího obdržet informace, které jsou považovány za důvěrné. Za důvěrné se považují všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství Úvěrujícího. Klient se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací. Klient nesmí bez písemného souhlasu Úvěrujícího důvěrné informace využít pro sebe nebo třetí osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy Úvěrujícího. Ustanovení tohoto článku nejsou dotčena ukončením účinnosti této Rámcové smlouvy o úvěru (z jakéhokoliv důvodu) a jejich účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této Rámcové smlouvy o úvěru.

13.2. Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících s poskytováním úvěrů a se zasíláním obchodních sdělení Úvěrujícího na elektronickou adresu Klienta. Klient může svůj souhlas podle předchozí věty odvolat. V případě, že by se Klient domníval, že Úvěrující provádí zasílání obchodních sdělení v rozporu se zákonem, může požádat Úvěrujícího o vysvětlení a dále požadovat, aby Úvěrující odstranil takto vzniklý stav. Je-li žádost Klienta podle předchozí věty shledána oprávněnou, Úvěrující odstraní neprodleně závadný stav.

13.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z této Rámcové smlouvy o úvěru a z Jednotlivých smluv o úvěru je příslušný Finanční arbitr, se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, internetová adresa:http://www.finarbitr.cz/.

13.4. Platforma pro řešení sporů on-line se nachází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

14. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

14.1. Ochrana osobních údajů Klienta, který je fyzickou osobou - člověkem, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo občanského průkazu, adresa trvalého pobytu, místo bydliště, věk, identifikační číslo, číslo Bankovního účtu, informace o majetkových poměrech a ostatní údaje související s touto Rámcovou smlouvou o úvěru či s Jednotlivou smlouvou o úvěru (společně vše jen jako „osobní údaje“). Klient dále jako osoba, které byl vydán občanský průkaz, dává prokazatelný písemný souhlas ve smyslu ustanovení § 15a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, k pořízení kopie tohoto občanského průkazu ze strany Úvěrujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto čl. 14 této Rámcové smlouvy o úvěru není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření této Rámcové smlouvy o úvěru. Pokud Klient nesouhlasí s některými ustanoveními tohoto čl. 14 této Rámcové smlouvy o úvěru, může konkrétní ustanovení přeškrtnout nebo k tomuto ustanovení (nebo na jiné vhodné místo v této Rámcové smlouvě o úvěru) dopsat poznámku, ze které bude zřejmá jeho vůle (např. „nesouhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání informací a obchodních sdělení“, „nesouhlasím s pořízením kopie občanského průkazu“, apod.).

14.2. Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů Úvěrujícím, a to pro účely poskytnutí úvěru a jeho následné správy úvěru (včetně případných kroků souvisejících s vymáháním či postoupením pohledávek z úvěru), ověření identity Klienta, ověření, že Klient nemá žádné neuhrazené splatné dluhy a že Klient má pravidelný příjem, zjišťování dalších informací o majetkových poměrech Klienta a posouzení schopnosti Klienta splácet spotřebitelský úvěr, dále a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Úvěrujícím a pro účely předávání osobních údajů třetím osobám pro budoucí posuzování bonity subjektu údajů.

14.3. Osobní údaje budou předávány třetí osobě v souvislosti s vymáháním či postoupením pohledávek z úvěru, v souvislosti s ověřením, že Klient nemá žádné neuhrazené splatné dluhy má pravidelný příjem, dále v souvislosti se zjišťování dalších informací o majetkových poměrech Klienta a posouzením schopnosti Klienta splácet spotřebitelský úvěr a v souvislosti s předáváním osobních údajů třetím osobám pro budoucí posuzování bonity subjektu údajů.

14.4. Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Úvěrujícího o jakékoliv změně v osobních údajích.

14.5. Zpracováním osobních údajů Klienta může Úvěrující pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, nejméně však po dobu trvání závazků z této Rámcové smlouvy o úvěru či z Jednotlivých smluv o úvěru. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

14.6. Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. V případě, že by se uživatel domníval, že Úvěrující nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Úvěrujícího nebo zpracovatele o vysvětlení a/nebo požadovat, aby Úvěrující nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost uživatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, Úvěrující nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Úvěrující nebo zpracovatel žádosti, má uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

14.7. Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Úvěrující povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

14.8. Osobní údaje budou předávány dle čl. 14.3 této Rámcové smlouvy o úvěru zejména následujícím třetím osobám: Ministerstvo spravedlnosti ČR ,Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, Česká republika, Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, 170 34, Praha 7, sdružení CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., se sídlem Praha 4, Nusle, Na Vítězné pláni 1719/4, IČ: 71236384, a všem členům a účastníkům tohoto sdružení, SOLUS, z.s.p.o., se sídlem Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 - Krč, IČ: 69346925, Nebankovni-Registr.cz, s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 01911945, společnosti Finio a.s., se sídlem Praha 6 - Dejvice, Evropská 657/120, PSČ 160 00, IČ: 27877370, společnosti De Vries Justitia s.r.o., se sídlem Praha 2, Vyšehradská 1349/2, PSČ 12800 IČ: 24305511, Exekutorské komoře, se sídlem Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4, společnosti ThreatMetrix, Inc., a Delaware corporation se sídlem 160 W. Santa Clara Street, Suite 1400, San Jose, California 95113, USA a společnosti Instantor AB, se sídlem Birger Jarlsgatan 2, 113 57 Stockholm, Švédské království a společnosti KONTOMATIK Sp. z o.o. se sídlem Prosta 51, 00-838 Varšava, Polsko.

14.9. Klient dále souhlasí, aby Úvěrující za níže uvedeným účelem shromažďoval, zpracovával a uchovával jeho osobní údaje, a to způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v Informačním Memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací (dále jen „Informační Memorandum“), s kterým se Klient seznámil a s jeho obsahem souhlasí. Účelem zpracování osobních údajů Klienta dle tohoto článku: (I) vytvoření souboru informací v rámci Nebankovního registru klientských informací (dále jen „NRKI“) vypovídajících o bonitě Klienta, důvěryhodnosti a platební morálce, (II) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI o bonitě Klienta, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity Klienta, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů NRKI, a (III) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a Bankovního registru klientských informací (dále jen „BRKI“) o bonitě Klienta, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity Klienta, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů NRKI a BRKI. Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a BRKI jsou uvedeny v Informačním Memorandu. Tento souhlas Klient uděluje na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi Klientem a Úvěrujícím byla nebo bude uzavřena Jednotlivá smlouva o úvěru, uděluji tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 4 let od splnění veškerých finančních závazků Klienta z uzavřené Jednotlivé smlouvy o úvěru, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, resp. od zániku Jednotlivé smlouvy o úvěru, pokud finanční závazky zaniknou jinak. Před uzavřením této Rámcové smlouvy o úvěru se Klient seznámil s Informačním Memorandem, které obsahuje i poučení o jeho právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů v rámci NRKI i pro účely vzájemného informování se uživatelů NRKI a/nebo BRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce jejich klientů, a souhlasí s jeho obsahem. Před uzavřením této Rámcové smlouvy o úvěru byl rovněž informován, že aktuální znění Informačního Memoranda může kdykoli získat na Internetových stránkách Úvěrujícího a v Uživatelském rozhraní.

15. DORUČOVÁNÍ

15.1. Není-li dohodnuto v této Rámcové smlouvě o úvěru jinak, korespondence související s touto smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to prostřednictvím Uživatelského účtu, elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

15.2. Zpráva je doručena:

15.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

15.2.2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

15.2.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

15.2.4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též uplynutím lhůty 10 (deseti) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

15.2.5. v případě doručování prostřednictvím Uživatelského účtu přístupem (přihlášením) Klienta k Uživatelskému účtu.

16. ROZHODOVÁNÍ SPORŮ

16.1. Případné spory stran, které nebudou vyřešeny mimosoudně, budou řešit obecné soudy České republiky.

16.2. Pokud vztah založený touto Rámcovou smlouvou o úvěru a Jednotlivou smlouvou o úvěru obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1. Strany prohlašují, že za trvalý nosič dat ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 písm. k) zákona o spotřebitelském úvěru, tedy za nástroj, který umožňuje spotřebiteli uchování informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě, považují i uložení obsahu listiny v Uživatelském účtu ve formátu Portable Document Format (pdf) takovým způsobem, že toto uložení bude umožňovat Klientovi uchování jemu určených informací, jejich využívání a reprodukci v nezměněné podobě nejméně po dobu trvání práv z Jednotlivé smlouvy o úvěru a z této Rámcové smlouvy o úvěru. Strany dále prohlašují, že za právní jednání v písemné formě považují i jednání učiněné prostřednictvím Uživatelského účtu a prostřednictvím textových zpráv SMS (Short Message Service) způsobem dle této Rámcové smlouvy o úvěru, neboť takové jednání má písemnou formu, je podepsáno elektronicky způsobem dle této Rámcové smlouvy o úvěru, je zachycen obsah právního jednání a určena osoba, která právně jednala

17.2. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této Rámcové smlouvy o úvěru, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. Strany svým ujednáním vylučují, aby se ve vztahu ze Smlouvy přihlíželo k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně i v daném odvětví.

17.3. Klient prohlašuje, že si podrobně pročetl a seznámil se s podmínkami této Rámcové smlouvy o úvěru, měl dostatek času a veškerá ustanovení jsou mu srozumitelná. Úvěrující poskytl Klientovi prostřednictvím Internetových stránek Úvěrujícího a Uživatelského účtu náležité vysvětlení a Klient prohlašuje, že je schopen posoudit, že tato Rámcová smlouva o úvěru i Jednotlivá smlouva o úvěru odpovídá jeho potřebám a finanční situaci. Klient nežádá další vysvětlení od Úvěrujícího či od třetí osoby.

17.4. Strany odpovídají za pravdivost a správnost údajů uvedených v této Rámcové smlouvě o úvěru. Klient dále odpovídá za pravdivost a správnost údajů uvedených v Žádosti. Klient bere na vědomí, že se v případě uvedení nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů nebo zamlčení podstatných údajů při uzavírání této Rámcové smlouvy o úvěru, Jednotlivé smlouvy o úvěru nebo při čerpání úvěru, může se dopustit trestného činu úvěrového podvodu.

17.5. Klient souhlasí s tím, že Úvěrující může jako postupitel převést svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo z její části třetí osobě. Úvěrující může jako postupitel převést svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo z její části třetí osobě i v případě, kdy na základě této smlouvy bylo již částečně plněno; v takovém případě lze tuto smlouvu postoupit s účinky k tomu, co ještě nebylo splněno. Postoupení smlouvy vůči Klientovi jako postoupené straně je účinné okamžikem, kdy mu Úvěrující jako postupitel postoupení smlouvy oznámí nebo kdy mu postupník postoupení smlouvy prokáže. Okamžikem účinnosti postoupení smlouvy vůči Klientovi jako postoupené straně se Úvěrující jako postupitel osvobozuje od svých povinností v rozsahu postoupení; tomuto následku může Klient jako postoupená strana zabránit prohlášením vůči Úvěrujícímu jako postupiteli, že jeho osvobození odmítá; toto prohlášení lze učinit do patnácti dnů ode dne, kdy Úvěrující jako postupitel postoupení smlouvy Klientovi oznámil, jinak právo Klienta učinit prohlášení zaniká.

17.6. Účastníci této Rámcové smlouvy o úvěru si její obsah přečetli a souhlasí s ním.

 

 

.............................

Úvěrující

 

.............................

 Klient

 

 

Pracovní doba

 • V pracovní dny: 8:00-19:00
 • Sobota: 10:00-16:00