menu

 

SMLOUVA O UŽIVATELSKÉM ÚČTU

Dnešního dne uzavřeli/y

obchodní společnost

Via SMS s.r.o.

se sídlem: Spálená 97/29, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 24720275, DIČ: CZ 24720275,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168675

zastoupena: Sergejs Kaļužnijs, Ředitel

telefonní číslo: +420 225 991 500

adresa elektronické pošty pro doručování: info@viasms.cz

(dále jen “Provozovatel”)

a

jméno a příjmení:

rodné číslo:

trvale bytem:

adresa faktického místa bydliště:

číslo občanského průkazu:

číslo mobilního telefonu:

adresa elektronické pošty pro doručování:

číslo bankovního účtu:

(dále jen “Klient”)

tuto

SMLOUVU O UŽIVATELSKÉM ÚČTU dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Provozovatel je osobou oprávněnou k poskytování spotřebitelského úvěru dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „zákon o spotřebitelském úvěru“). Provozovatel a Klient mají v budoucnu zájem uzavřít smlouvu o revolvingovém úvěru, jejímž předmětem bude závazek Provozovatele jako úvěrujícího Klientovi na jeho požádání a v jeho prospěch poskytnout peněžní prostředky až do určité částky, a závazek Klienta poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit Provozovateli smluvený a případné poplatky související poplatky (dále jen „Smlouva o revolvingovém úvěru“).

1.2. Vzhledem k tomu, že smluvní strany mají zájem uzavřít Smlouvu o revolvingovém úvěru a následně právní vztahy z této smlouvy spravovat s využitím elektronických prostředků (uživatelského účtu), tj. bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, uzavírají tuto smlouvu o uživatelském účtu.

1.3. Tato smlouva upravuje zejména právní vztahy vznikající mezi Provozovatelem a Klientem při založení a užívání uživatelského účtu. Pro vyloučení pochybností platí, že tato smlouva nepředstavuje smlouvu o budoucí smlouvě o revolvingovém účtu. Tato smlouva nezakládá povinnost žádné ze smluvních stran uzavřít s druhou smluvní stranou jakoukoli smlouvu o úvěru.

. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

2.1. Provozovatelem se pro účely této smlouvy rozumí obchodní společnost Via SMS s.r.o., se sídlem: Spálená 97/29, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 24720275, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168675.

2.2. Klientem se pro účely této smlouvy rozumí fyzická osoba - člověk, starší 18 let, svéprávná, která je občanem České republiky či občanem jiné členské země Evropské Unie, má místo trvalého pobytu v České republice či v jiné členské zemi Evropské Unie, která je blíže specifikovaná v hlavičce této smlouvy.

2.3. Smlouvou o revolvingovém úvěru se pro účely této smlouvy rozumí smlouva, jejímž předmětem bude závazek Provozovatele jako úvěrujícího Klientovi na jeho požádání a v jeho prospěch poskytnout peněžní prostředky až do určité částky, a závazek Klienta poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit Provozovateli smluvený a případné poplatky související poplatky.

2.4. Internetovými stránkami Provozovatele se pro účely této smlouvy rozumí webová stránka Provozovatele umístěná na internetové adrese https://www.viaconto.cz.

2.5. Uživatelským účtem se pro účely této smlouvy rozumí prostředí na Internetových stránkách Provozovatele přístupné Klientovi po zadání jeho přístupových údajů, a to Uživatelského jména a Hesla, ze kterého může Klient provádět správu svých údajů a právně jednat vůči Provozovateli.

2.6. Uživatelským jménem a Heslem se pro účely této smlouvy rozumí jedinečné přístupové údaje vyžadované ke zprovoznění Uživatelského účtu a k přístupu Klienta k Uživatelskému účtu a dále k označení Klienta jako subjektu, který právně jednal (označovací funkce), potvrzení skutečnosti, že právní jednání chtěl Klient skutečně učinit a jedná se o projev jeho vlastní vůle (deklarační funkce), a ověření totožnosti Klienta (důkazní funkce).

2.7. Bankovním účtem Klienta se pro účely této smlouvy rozumí bankovní účet Klienta vedený bankou se sídlem na území České republiky a uvedený v záhlaví této smlouvy a v Uživatelském účtu, a na který bude následně Provozovatelem Klientovi poskytován úvěr dle Smlouvy o revolvingovém úvěru. Nestanoví-li Provozovatel výslovně jinak, není Klient oprávněn svůj Bankovní účet měnit.

2.8. Bankovním účtem Provozovatele se pro účely této smlouvy rozumí bankovní účet Provozovatele uvedený v záhlaví této smlouvy a v Uživatelském účtu (nebo jiný účet Provozovatele či jeho zástupce, jež bude Provozovatelem či jeho zástupcem písemně oznámen Klientovi), na který bude splácet úvěr a veškeré další platby dle Smlouvy o revolvingovém úvěru, a ze kterého bude Provozovatelem Klientovi poskytován úvěr. Svůj bankovní účet je Provozovatel oprávněn kdykoli měnit, přičemž v takovém případě provede příslušnou změnu v Uživatelském účtu a současně o této skutečnosti informuje Klienta (emailem či SMS).

2.9. Telefonním číslem Klienta se pro účely této smlouvy rozumí číslo mobilního telefonu Klienta provozované operátorem na území České republiky uvedené v záhlaví této smlouvy v Uživatelském účtu. Klient je oprávněn číslo mobilního telefonu v Uživatelském účtu měnit.

2.10. Telefonním číslem Provozovatele se pro účely této smlouvy rozumí číslo mobilního telefonu Provozovatele provozované operátorem na území České republiky uvedené v záhlaví této smlouvy a na internetových stránkách Provozovatele. Provozovatel je oprávněn své telefonní číslo kdykoli změnit.

2.11. Adresou elektronické pošty Klienta se pro účely této smlouvy rozumí adresa elektronické pošty Klienta uvedená v záhlaví této smlouvy a v Uživatelském účtu; Klient je oprávněn adresu elektronické pošty v Uživatelském účtu měnit.

2.12. Adresou elektronické pošty Provozovatele se pro účely této smlouvy rozumí adresa elektronické pošty Provozovatele uvedená v záhlaví této smlouvy a v Uživatelském účtu; Provozovatel je oprávněn adresu elektronické pošty v Uživatelském účtu měnit.

2.13. Variabilním symbolem se pro účely této smlouvy rozumí variabilní symbol platby, který bude Klientovi sdělen Provozovatelem prostřednictvím Uživatelského účtu a pod kterým bude Klient hradit své dluhy ze Smlouvy o revolvingovém úvěru na Bankovní účet Provozovatele.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET KLIENTA

3.1. Na základě registrace Klienta provedené na Internetových stránkách Provozovatele může Klient přistupovat do svého Uživatelského účtu. Z Uživatelského účtu může Klient zejména provádět správu svých údajů, komunikovat s Provozovatelem a právně jednat.

3.2. Uživatelský účet bude v omezeném míře zprovozněn v návaznosti na registraci Klienta na Internetových stránkách Provozovatele (vyplnění požadovaných údajů). K úplnému zprovoznění Uživatelského účtu je vyžadováno: zadání přístupových údajů, a to Uživatelského jména a Hesla zaslaných Klientovi na Adresu elektronické pošty Klienta a na Telefonní číslo Klienta. K úplnému zprovoznění Uživatelského účtu dále může být ze strany Provozovatele vyžadováno ověření Klienta prostřednictvím služeb poskytovaných třetími osobami, a to zejména prostřednictvím služby Instantor či Kontomatik.

3.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen Uživatelským jménem a Heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti Klientem. Klient není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetími osobami.

3.4. Klient je povinen uvádět údaje o své osobě správně a pravdivě a v případě jejich změn je neprodleně aktualizovat. Klient je zejména povinen aktualizovat své údaje o tom, zda je politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. Změna údajů o Klientovi je vůči Provozovateli účinná jejich změnou v Uživatelském účtu. Údaje uvedené Klientem v Uživatelském účtu jsou Provozovatelem považovány za správné.

3.5. Provozovatel může Klientovi zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Klient poruší své povinnosti z této smlouvy. Klient bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. třetích osob.

3.6. K úplnému zprovoznění Uživatelského účtu je Provozovatel oprávněn vyžadovat uzavření této smlouvy v tištěné (listinné) podobě.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že za právní jednání v písemné formě považují i jednání učiněné prostřednictvím Uživatelského účtu, neboť takové jednání má písemnou formu, je podepsáno elektronicky způsobem dle této smlouvy (uvedením Uživatelského jména a Hesla), je zachycen jeho obsah a určeny jednající osoby.

3.8. V případě, že Klient již má u Provozovatele vedený uživatelský účet dostupný na internetové adrese https://www.viasms.cz, a to na základě rámcové smlouvy o úvěru (dále jen „Účet Via SMS“), může provést svoji registraci a plně zprovoznit svůj Uživatelský účet též prostřednictvím svého stávajícího Účtu Via SMS. Postup dle čl. 3.2 v takovém případě není vyžadován.

4. TRVÁNÍ A ZMĚNY SMLOUVY

4.1. Tato smlouva nabývá účinnosti jejím uzavřením.

4.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

4.3. Tato smlouva může být vypovězena z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu kteroukoliv ze smluvních stran.

4.3.1. v případě Klienta je výpovědní lhůta činí jeden (1) měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení výpovědi Provozovateli.

4.3.2. V případě Provozovatele výpovědní lhůta činí dva (2) měsíce a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi Klientovi.

Účinnost této smlouvy končí uplynutím výpovědní lhůty. Ukončením účinnosti této smlouvy nebudou dotčeny vztahy vyplývající z již uzavřené Smlouvy o revolvingovém úvěru.

4.4. V případě porušení povinností vyplývajících z této smlouvy jednou smluvní stranou je druhá smluvní strana oprávněna tuto smlouvu z tohoto důvodu vypovědět. V případě výpovědi podle tohoto článku zaniká tato smlouva s účinností ke dni doručení výpovědi druhé smluvní straně.

4.5. Provozovatel je oprávněn navrhnout Klientovi změnu této smlouvy. Návrh změn a termín účinnosti budou vhodným způsobem v dostatečném časovém předstihu před účinností uveřejněny a Klientovi oznámeny. Provozovatel je povinen zpřístupnit změněné znění této smlouvy v Uživatelském účtu. Změnou této smlouvy nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění této smlouvy.

5. SMLOUVA O REVOLVINGOVÉM ÚVĚRU

5.1. Smlouva o revolvingovém úvěru se uzavírá písemně distančně prostřednictvím elektronických prostředků, a to prostřednictvím Uživatelského účtu.

5.2. Návrh na uzavření Smlouvy o revolvingovém úvěru činí Klient prostřednictvím Uživatelského účtu. Klient je oprávněn učinit návrh na uzavření Smlouvy o revolvingovém úvěru pouze v případě, že vůči Úvěrujícímu nemá jakékoli nesplacené závazky z jakékoli jiné smlouvy (včetně úvěrové smlouvy uzavřené prostřednictvím portálu https://www.viasms.cz).

5.3. Pro posouzení schopnosti Klienta splácet úvěr a pro rozhodování o uzavření Smlouvy o revolvingovém úvěru je Provozovatel oprávněn vyžadovat od Klienta dodatečné informace a podklady.

5.4. Provozovatel není povinen Smlouvu o revolvingovém úvěru uzavřít, a to zejména v případě, že Provozovatel na základě posouzení úvěruschopnosti dospěl k závěru, že Klient není úvěruschopný. Tato smlouva nezakládá žádný nárok Klienta na poskytnutí jakéhokoli úvěru ze strany Provozovatele.

6. SPOTŘEBITELSKÁ USTANOVENÍ

6.1. Při uzavírání této smlouvy používá Provozovatel výhradně alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (prostředek komunikace na dálku).

6.2. Klient souhlasí s tím, aby Provozovatel začal poskytovat plnění dle této smlouvy ihned po jejiím uzavření, tedy před uplynutím lhůty pro odstoupení od této smlouvy dle čl. 5.5 této smlouvy.

6.3. Provozovatel uvádí následující informace: (i) totožnost, telefonní číslo a adresa pro doručování elektronické pošty jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy; (ii) označení služby a popis hlavních vlastností: tato smlouva upravuje zejména právní vztahy vznikající mezi Provozovatelem a Klientem při založení a užívání Uživatelského účtu dle čl. 3 této smlouvy; (iii) cena služby včetně všech daní a poplatků: Vytvoření Uživatelského účtu a další služby poskytované na základě této smlouvy je bezplatné.; (iv) způsob platby a způsob plnění: Provozovatel nevyžaduje platbu žádných poplatků ani jiné odměny; (vi) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv: Provozovatel je zavázán plnit z této smlouvy bez vad. Provozovatel neposkytuje smluvní záruku za jakost plnění. Klient je vadu plnění povinen vytknout Provozovateli bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost vadu zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje. Je-li vada odstranitelná, může se Klient domáhat buď opravy plnění, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni plnění řádně užívat, může Klient buď odstoupit od této smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu; (vii) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou: tato smlouva nabývá účinnosti uzavřením a uzavírá se na dobu neurčitou. Podmínky ukončení závazku jsou uvedeny v čl. 4 této smlouvy.

6.4. Provozovatel dále uvádí následující informace: (i) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby: náklady na prostředky komunikace na dálku určují subjekty, které poskytují služby prostředků komunikace na dálku a neliší se od základní sazby; (ii) údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu: záloha pro uzavření této smlouvy není vyžadována; (iii) v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat: v případě porušení povinností vyplývajících z této smlouvy jednou smluvní stranou je druhá smluvní strana oprávněna tuto smlouvu z tohoto důvodu vypovědět - v případě takové výpovědi zaniká tato smlouva účinností výpovědi s tím, že výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně; (iv) údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc: Vytvoření Uživatelského účtu a další služby poskytované na základě této smlouvy je bezplatné. Klient tedy nehradí žádnou cenu za žádné zúčtovací období; (v) údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání služby: Provozovatel nevyžaduje žádné náklady za dodání služby, ani žádné dodatečné daně či poplatky; (vi) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru: Klient se může obrátit s konkrétní stížností na Provozovatele, a to písemně na adresu jeho sídla, nebo elektronickou poštou na Adresu elektronické pošty Provozovatele. Stížnost vyřídí některý z pracovníků Provozovatele a Klientovi sdělí stanovisko ke stížnosti, Klient se může dále obrátit zejména na orgán odpovědný za výkon dohledu nebo státního dozoru nad činností Provozovatele (tj. zejména příslušný živnostenský úřad) či na subjekty zabývající se ochranou spotřebitelů.

6.5. Klient má právo odstoupit od této smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření této smlouvy. Provozovatel umožňuje Klientovi odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od této smlouvy, který obsahuje náležitosti stanovené právními předpisy a který je umístěn na Internetových stránkách Provozovatele; přijetí oznámení o odstoupení od této Provozovatel potvrdí Klientovi bez zbytečného odkladu. Odstoupí-li Klient od této smlouvy, nebude Provozovatel požadovat žádnou úhradu nákladů. Odstoupí-li Klient od této smlouvy, vrátí mu Provozovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od této smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Nevyžaduje se, aby Klient uvedl důvod odstoupení, a s právem odstoupit od této smlouvy není spojen žádný postih. Využije-li Klient právo odstoupit od této smlouvy podle tohoto článku, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud Klient v jejím průběhu odešle Provozovateli oznámení, že od této smlouvy odstupuje. Klient však nemá právo odstoupit od této smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření této smlouvy v případě, že služba byla splněna (tj. Uživatelský účet byl vytvořen) před uplynutím čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od této smlouvy; předchozí výslovný souhlas pro poskytnutí služby před uplynutím lhůty pro odstoupení dává Klient Provozovateli v čl. 5.2 této smlouvy.

6.6. Provozovatel dále uvádí následující informace: (i) zda uzavřená smlouva bude u něho uložena a zda k ní umožní spotřebiteli přístup: tato smlouva je Klientovi poskytována ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci a je po svém uzavření Provozovatelem archivována a je Klientovi na jeho požádání přístupná. Klient má právo obdržet kdykoli během trvání této smlouvy na svou žádost text této smlouvy v tištěné podobě, a to po uhrazení nákladů na poskytnutí uvedené smlouvy Provozovateli; (ii) o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít, tuto smlouvu lze uzavřít v českém jazyce a Provozovatel bude komunikovat s Klientem během trvání této smlouvy a poskytovat mu informace v českém jazyce; (iii) o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy: jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření této smlouvy činí Klient prostřednictvím Uživatelského účtu; užitím Uživatelského jména a Hesla dochází k označení (identifikaci) Klienta, ověření jeho totožnosti a potvrzení skutečnosti, že souhlasil s touto smlouvou; (iv) o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky: Klient má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před uzavřením této smlouvy; (v) o kodexech chování, které jsou pro podnikatele závazné nebo které dobrovolně dodržuje: Provozovatel není ve vztahu ke Klientovi vázán žádnými kodexy chování.

6.7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z této smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, adresa ústředního inspektorátu Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.coi.cz/ a https://adr.coi.cz/cs. 20.8 Platforma pro řešení sporů on-line se nachází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z této smlouvy v oblasti elektronických komunikací je příslušný Český telekomunikační úřad, Sokolovská 219, 190 00 Praha 9 internetová adresa: http://www.ctu.cz, v rozsahu působnosti stanovené právním předpisem upravujícím elektronické komunikace a poštovní služby.

6.8. Klient prohlašuje, že mu byla poskytnuta nabídka této smlouvy v dostatečném předstihu před jejím uzavřením a měl možnost se seznámit s jejím zněním. Stejně tak mu byl poskytnut formulář pro odstoupení dle čl. 5.5 této smlouvy, prostřednictvím Internetových stránek Provozovatele.

6.9. Poskytnutím předsmluvních informací dle čl. 7 této smlouvy je Provozovatelem splněna informační povinnost podle občanského zákoníku, týkající se smluv uzavíraných s Klientem jako spotřebitelem.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOST SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Smluvní strany prohlašují, že za trvalý nosič dat ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 písm. k) zákona o spotřebitelském úvěru umožňující archivaci a reprodukci považují i uložení obsahu listiny v Uživatelském účtu ve formátu Portable Document Format (pdf) takovým způsobem, že toto uložení bude umožňovat Klientovi uchování jemu určených informací, jejich využívání a reprodukci v nezměněné podobě nejméně po dobu trvání práv z této smlouvy. Strany dále prohlašují, že za právní jednání v písemné formě považují i jednání učiněné prostřednictvím Uživatelského účtu a prostřednictvím textových zpráv SMS (Short Message Service) způsobem dle této smlouvy, resp. dle Smlouvy o revolvingovém úvěru, neboť takové jednání má písemnou formu, je podepsáno elektronicky způsobem dle této smlouvy, resp. Smlouvy o revolvingovém úvěru, a je v něm zachycen obsah právního jednání a určena osoba, která právně jednala.

7.2. Klient si je vědom toho, že v průběhu plnění této smlouvy může od Provozovatele obdržet informace, které jsou považovány za důvěrné. Za důvěrné se považují všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství Provozovatele. Klient se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací. Klient nesmí bez písemného souhlasu Provozovatele důvěrné informace využít pro sebe nebo třetí osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy Provozovatele. Ustanovení tohoto článku nejsou dotčena ukončením účinnosti této smlouvy (z jakéhokoliv důvodu) a jejich účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

7.3. Klient souhlasí s tím, že Provozovatel může jako postupitel převést svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo z její části třetí osobě. Provozovatel může jako postupitel převést svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo z její části třetí osobě i v případě, kdy na základě této smlouvy bylo již částečně plněno; v takovém případě lze tuto smlouvu postoupit s účinky k tomu, co ještě nebylo splněno. Postoupení smlouvy vůči Klientovi jako postoupené straně je účinné okamžikem, kdy mu Provozovatel jako postupitel postoupení smlouvy oznámí nebo kdy mu postupník postoupení smlouvy prokáže. Okamžikem účinnosti postoupení smlouvy vůči Klientovi jako postoupené straně se Provozovatel jako postupitel osvobozuje od svých povinností v rozsahu postoupení; tomuto následku může Klient jako postoupená strana zabránit prohlášením vůči Provozovateli jako postupiteli, že jeho osvobození odmítá; toto prohlášení lze učinit do patnácti dnů ode dne, kdy Provozovatel jako postupitel postoupení smlouvy Klientovi oznámil, jinak právo Klienta učinit prohlášení zaniká.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Svou informační povinnost vůči Klientovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů Klienta pro účely plnění této smlouvy a pro účely jednání o této smlouvě plní Provozovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9. DORUČOVÁNÍ

9.1. Není-li dohodnuto v této smlouvě jinak, korespondence související s touto smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to prostřednictvím Uživatelského účtu, elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

9.2. Zpráva je doručena:

9.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

9.2.2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

9.2.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

9.2.4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též uplynutím lhůty 10 (deseti) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

9.2.5. v případě doručování prostřednictvím Uživatelského účtu přístupem (přihlášením) Klienta k Uživatelskému účtu.

10. ROZHODOVÁNÍ SPORŮ

10.1. Případné spory stran, které nebudou vyřešeny mimosoudně, budou řešit obecné soudy České republiky.

10.2. Pokud vztah založený touto smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. Strany svým ujednáním vylučují, aby se ve vztahu ze smlouvy přihlíželo k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně i v daném odvětví.

11.2. Klient prohlašuje, že si podrobně pročetl a seznámil se s podmínkami této smlouvy, měl dostatek času a veškerá ustanovení jsou mu srozumitelná.

11.3. Strany odpovídají za pravdivost a správnost údajů uvedených v této smlouvě a v Uživatelském účtu. Klient bere na vědomí, že se v případě uvedení nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů nebo zamlčení podstatných údajů při uzavírání této smlouvy nebo při čerpání úvěru, může se dopustit trestného činu úvěrového podvodu.

11.4. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., a zavazuje se poskytnout Provozovateli veškerou nezbytnou součinnost k řádnému provedení identifikace a kontroly klienta ve smyslu tohoto zákona. Klient v této souvislosti bere na vědomí, že neposkytnutí součinnosti může být považováno za podezřelý obchod ve smyslu tohoto zákona.

11.5. Účastníci této smlouvy si její obsah přečetli a souhlasí s ním.

 

 

.............................

Provozovatel;

 

.............................

 Klient