menu

Verze 1.0.

Přijato dne 18.05.2018.

Platné ode dne 25.05.2018.


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI VIA SMS S.R.O.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují základní principy zpracování osobních údajů, kterými se řídí společnost VIA SMS s.r.o., registrační číslo (IČ)  24720275.

Tyto Zásady vstupují v platnost, pokud Zákazník již využívá, začíná využívat nebo plánuje začít využívat finančních služeb společnosti VIA SMS s.r.o., a týkají se i těch vztahů společnosti se Zákazníkem, které vznikly ještě před tím, než tyto Zásady vstoupily v platnost.


1. VYSVĚTLENÍ TERMÍNŮ POUŽITÝCH V TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

1.1. Zákazník – jakákoli soukomá osoba, která využívá, začíná využívat nebo plánuje začít využívat finančních služeb společnosti VIA SMS s.r.o.

1.2. Osobní údaje – jakékoli informace o identifikovaném nebo identifikovatelném Zákazníkovi.

1.3. Zpracování – jakékoli činnosti, při kterých se pracuje s osobními údaji (např. získávání osobních údajů, jejich ukládání, uchovávání, editace, poskytování přístupu k nim, dotazy na ně, jejich přesun apod.).

1.4. VIA SMS S.R.O. – právnická osoba ve vlastnictví korporace JSC “VIA SMS group” se sídlem na adrese 13. janvāra iela 3, Riga, Lotyšsko, která vystupuje jako správce osobních údajů.

1.5. VIA SMS group - akciová společnost zapsaná v Lotyšské republice, a to včetně všech svých poboček.


2. OBECNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tyto Zásady popisují obecné principy Zpracování Osobních údajů, kterými se řídí společnost VIA SMS s.r.o. Některé další podrobnosti ohledně Zpracování Osobních údajů mohou být také zahrnuty ve smlouvách, které jsou uzavřeny nebo sepisovány mezi Zákazníkem a společností VIA SMS s.r.o. Více informací je možno nalézt na webových stránkách www.viasms.cz.

2.2. Společnost VIA SMS s.r.o. se zaručuje za důvěrnost Osobních údajů dle ustanovení platných zákonů a za to, že bude používat všech dostatečných technických a organizačních opatření k tomu, aby Osobní údaje ochránila před neoprávněným přístupem, nelegálním nakládáním s nimi, nepovoleným zveřejněním, ztrátou, neschváleným pozměněním nebo smazáním.

2.3. Společnost VIA SMS s.r.o. někdy využívá služeb zmocněných zpracovatelů Osobních údajů. V takovémto případě vždy provede veškerá možná opatření, aby zajistila, že tento zpracovatel bude s Osobními údaji zacházet pouze tak, jak ho instruuje společnost VIA SMS s.r.o., že bude dodržovat veškerá ustanovení relevantních zákonů a přijme náležitá bezpečnostní opatření.


3. JEDNOTLIVÉ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Osobní údaje společnost získává přímo od Zákazníka, dále nepřímo z finančních služeb, kterých Zákazník využívá, od třetích stran i z externích zdrojů, jako jsou například veřejné a soukromé seznamy.

3.2. Zde je seznam kategorií, do kterých spadá naprostá většina Osobních údajů, které společnost zpracovává. Ve výjimečných případech může společnost získat a zpracovat i jiné Osobní údaje.

3.2.1. Identifikační údaje, například jméno a rodné číslo;

3.2.2. Kontaktní údaje, například telefonní číslo, e-mailová adresa a u některých produktů i adresa bydliště;

3.2.3. Profesní údaje, například název zaměstnání nebo školy;

3.2.4. Finanční údaje, například příjem nebo finanční závazky;

3.2.5. V závislosti na druhu produktu společnosti VIA SMS s.r.o., který si Zákazník vybral, údaje, které umožňují společnosti VIA SMS s.r.o. provést náležitá opatření v rámci ochrany proti praní špinavých peněz a financování teroristických organizací a zajistit dodržování mezinárodních úmluv, zjistit přesný účel obchodního vztahu se Zákazníkem a ujistit se, zda Zákazník není politicky exponovaná osoba;

3.2.6. V závislosti na druhu produktu společnosti VIA SMS s.r.o., který si Zákazník vybral, údaje o státu, kde je Zákazník daňovým rezidentem, například údaje o jeho státní příslušnosti a občanství, případně jeho daňové identifikační číslo;

3.2.7. Údaje o komunikaci – údaje získané z komunikace se společností VIA SMS s.r.o. Konkrétně jde o telefonickou komunikaci, video- a audionahrávky, e-maily, zprávy a další komunikační kanály, jako například sociální sítě, údaje o návštěvách Zákazníka na webových stránkách www.viasms.cz a komunikace prostřednictvím jiných kanálů provozovaných společností VIA SMS s.r.o. (např. chat).


4. DŮVODY A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost VIA SMS s.r.o. zpracovává Osobní údaje za těmito účely:

4.1. Koordinace vztahů se zákazníky obecně, plus poskytování a administrativa nabídek finančních služeb společnosti VIA SMS s.r.o.

4.2. Hodnocení úvěruschopnosti a dalších rizik. Jde o hodnocení úvěruschopnosti klientů, jak je vyžadováno zákonem a dalšími dozorovými orgány, aby bylo možno konstatovat, zda klient bude schopen splatit úvěr, o který požádal.

4.3. Ochrana zájmů Zákazníka, případně i společnosti VIA SMS s.r.o. a testování kvality služeb poskytovaných společností VIA SMS s.r.o. a poskytování potvrzení o obchodních transakcích či jiném druhu obchodní komunikace (nahrávky hovorů) na základě požadavků uvedených ve smlouvě nebo za účelem provedení opatření, o která požádal Zákazník před podpisem smlouvy, nebo splnění zákonné povinnosti nebo podniknutí kroků v rámci legálního zájmu společnosti VIA SMS s.r.o. provést preventivní opatření, omezení a vyšetření jakéhokoli zneužití nebo nezákonného použití finančních služeb či zajištění kvality finančních služeb společnosti VIA SMS s.r.o.

4.4. Poskytování doplňkových služeb, provádění zákaznických průzkumů, tržních analýz a vytváření statistik. Nabídky služeb společnosti VIA SMS s.r.o. nebo jiných, pečlivě vybraných obchodních partnerů, a to včetně personalizovaných nabídek na základě souhlasu Zákazníka.

4.5. Provádění zákaznických průzkumů, zpracovávání tržních analýz a statistik; pořádání loterií a reklamních akcí pro Zákazníka na základě legálního zájmu společnosti VIA SMS s.r.o. vylepšovat své služby i uživatelské zkušenosti Zákazníka a vytvářet nové produkty a služby.

4.6. Společnost VIA SMS s.r.o. má u některých produktů možnost zajistit, aby byly dodrženy specifické právní předpisy a ověřena totožnost Zákazníka. Jedná se o splnění požadavků stanovených platnými normativními akty, například zákonů o zodpovědném zapůjčování peněz, o prevenci, odhalování a vyšetřování praní špinavých peněz, o financování teroristických organizací, o zjišťování, zda je Zákazník předmětem finančních sankcí nebo je politicky exponovaná osoba.

4.7. Společnost VIA SMS s.r.o. má u některých produktů možnost zajistit, aby byly dodrženy specifické právní předpisy a ověřena totožnost Zákazníka. Jedná se o splnění požadavků stanovených platnými normativními akty, například zákonů o zodpovědném zapůjčování peněz, o prevenci, odhalování a vyšetřování praní špinavých peněz, o financování teroristických organizací, o zjišťování, zda je Zákazník předmětem finančních sankcí nebo je politicky exponovaná osoba.

4.8. Prevence zneužití finančních služeb a zajištění jejich hladkého průběhu. Jedná se o autorizaci, kontrolu přístupu a udržování funkčnosti digitálních kanálů, prevenci neautorizovaného přístupu, zneužití Osobních údajů a zajištění bezpečnosti údajů na základě smlouvy nebo přijetí určitých opatření na žádost Zákazníka před podpisem smlouvy. Dále o vylepšení technických systémů, IT infrastruktury, přizpůsobení zobrazování služeb pro různé typy displejů a přístrojů a vývoj služeb společnosti VIA SMS s.r.o., jako například testování a vývoj technických systémů a IT infrastruktury.

4.9. Zpracování příchozích a odchozích plateb.


5. PROFILOVÁNÍ, PERSONALIZOVANÉ NABÍDKY A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

Profilováním je myšleno automatické Zpracování Osobních údajů používané k hodnocení jistých rysů chování Zákazníka. Profilování je využíváno v přímém marketingu.

5.1. Automatizované rozhodování se používá k hodnocení úvěruschopnosti, k řízení rizik a k monitoringu transakcí za účelem prevence finančního podvodu. Společnost VIA SMS s.r.o. je využívá ke sledování svých legálních zájmů, za účelem splnění zákonných povinností, splnění závazků vyplývajících ze smluv nebo na základě souhlasu Zákazníků.

5.2. Společnost VIA SMS s.r.o. Osobní údaje rovněž někdy zpracovává za účelem vylepšení uživatelské zkušenosti při použití služeb v elektronické formě. Pokud Zákazník výslovně nepožádá o omezení přímého marketingu, společnost VIA SMS s.r.o. může zpracovávat jeho Osobní údaje za účelem zasílání obecných i personalizovaných nabídek služeb společnosti VIA SMS s.r.o.

5.3. Společnost VIA SMS s.r.o. vždy umožňuje Zákazníkům vybrat si z více možností a snadno změnit své nastavení ochrany soukromí.

5.4. Společnost VIA SMS s.r.o. může rovněž shromažďovat statistické údaje týkající se Zákazníka, např. o vzorcích jeho chování a životního stylu, a to na základě demografických průzkumů domácností. Statistické údaje používané k vytváření profilů Zákazníků mohou být kromě interních zdrojů společnosti VIA SMS s.r.o. získávy i z externích zdrojů a navzájem srovnávány a kombinovány.


6. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje poskytujeme i jiným příjemcům. Jsou mezi nimi například:

6.1. Státní organizace (tj. orgány činné v trestním řízení, daňové úřady, dozorové orgány);

6.2. Spřízněné společnosti firmy VIA SMS s.r.o., tj. jiné pobočky skupiny VIA SMS group;

6.3. Úvěrové a finanční ústavy (za účelem zpracování příchozích a odchozích plateb);

6.4. Auditoři, právní a finanční poradci, jakož i jiní zpracovatelé Osobních dat s oprávněním od společnosti VIA SMS s.r.o.;

6.5. Třetí strany, které spravují veřejné i jiné seznamy (např. seznamy dlužníků pro úvěrové ústavy, rejstřík obyvatel, obchodní rejstřík; případně i další seznamy a rejstříky, které uchovávají Osobní údaje);

6.6. Exekutoři, pokud předloží exekuční příkaz;

6.7. Soudci, orgány mimosoudního řešení sporů a insolvenční správci;

6.8. Další osoby, které se nějakým způsobem podílejí na činnosti společnosti VIA SMS s.r.o., například poskytovalé listovních nebo analytických služeb.


7. GEOGRAFICKÁ OBLAST, VE KTERÉ JSOU ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY

7.1. Osobní údaje jsou zásadně zpracovávány pouze v Evropské unii / Evropském hospodářském prostoru (EU/EEA ).


8. DOBA, PO KTEROU JSOU OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁNY

8.1. Osobní údaje budou uchovávány pouze po takovou dobu, po jakou je to nezbytně nutné.

8.2. Tato doba může být stanovena ve smouvě se Zákazníkem, případně na základě legálních zájmů VIA SMS s.r.o. nebo relevantního právního předpisu (jako jsou zákony o zákaznických úvěrech, o účetnictví, o praní špinavých peněz, Občanský zákoník apod.).


9. PRÁVA ZÁKAZNÍKA COBY SUBJEKTU ÚDAJŮ

9.1. Zákazník (subjekt údajů) má jistá práva, co se týče Zpracování údajů, které zákon klasifikuje jako osobní. Zde je jejich stručný popis:

9.1.1. Právo požadovat, aby jeho Osobní údaje byly opraveny, pokud jsou nevhodné, nedostatečné nebo nesprávné.

9.1.2. Podat stížnost na Zpracování svých Osobních údajů, pokud má použití Osobních údajů rozumné a legální odůvodnění, např. profilování za účelem přímého marketingu (zasílání obchodních nabídek nebo účast na zákaznických průzkumech).

9.1.3. Požádat o smazání svých Osobních údajů, například pokud jsou zpracovávány na základě jeho výslovného souhlasu a Zákazník tento souhlas odvolal. Toto právo se nevztahuje na případy, kdy Zpracovávání Osobních údajů probíhá na jiném právním základě, například dle smlouvy nebo jako vykonávání zákonné povinnosti.

9.1.4. Omezit Zpracovávání svých Osobních údajů dle platných zákonů, například v období, kdy společnost VIA SMS s.r.o. hodnotí, zda může Osobní údaje Zákazníka smazat.

9.1.5. Obdržet informace o tom, zda společnost VIA SMS s.r.o. zpracovává jeho Osobní údaje, a pokud ano, získat k nim přístup.

9.1.6. Obdržet Osobní údaje, které poskytl společnosti, a pokud je to možné, předat je jinému poskytovateli služeb (přenosnost údajů).

9.1.7. Odvolat svůj souhlas se Zpracováním Osobních údajů.

9.1.8. Nebýt předmětem plně automatizovaného rozhodování, například profilování, pokud pro něj toto rozhodování má právní nebo jiné podobné důsledky. Toto právo se nevztahuje na případy, kdy je toto rozhodování nezbytné k podpisu nebo sepsání smlouvy se Zákazníkem, kdy je povoleno platnými zákony a kdy k němu Zákazník dal výslovný souhlas.

9.1.9. Podat stížnost na způsob Zpracování Osobních údajů Úřadu na ochranu osobních údajů Lotyšské republiky na adrese www.uoou.cz, pokud má za to, že Zpracování Osobních údajů poškozuje jeho zájmy stanovené platnými zákony.


10. KONTAKTNÍ ÚDAJE

10.1. Zákazníci se na společnost VIA SMS s.r.o. mohou obrátit s jakýmikoli dotazy, odvoláním souhlasů, uplatněním svých práv jako subjektů údajů či se stížnostmi na způsob použití svých Osobních údajů.

10.2. Kontaktní informace společnosti VIA SMS s.r.o. jsou k dispozici na jejích webových stránkách www.viasms.cz.

10.3. Společnost VIA SMS s.r.o. má právo kdykoli jednostranně změnit tyto Zásady při dodržení platných právních předpisů, přičemž je povinna o těchto změnách Zákazníka informovat na webových stránkách VIA SMS s.r.o ne později než jeden měsíc před tím, než tyto změny vstoupí v platnost.