Souhlas s poskytnutím osobních údajů

 
 1. Zájemce o úvěr uděluje tímto společnosti Via SMS s.r.o. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (v tomto článku dále jen „zákon“) souhlas ke zpracování svých osobních údajů, které Via SMS s.r.o. poskytl nebo za trvání smluvního vztahu mezi nimi a Via SMS s.r.o. poskytne (dále jen „Údaje“), a to pro účely poskytování finančních služeb v rozsahu předmětu podnikání Via SMS s.r.o., zejména pak k plnění povinností dle smlouvy o úvěru a k souvisejícím marketingovým a obchodním účelům.
   
 2. Zájemce o úvěr uděluje společnosti Via SMS s.r.o. jasný a výslovný souhlas s tím, aby pověřený úvěrový pracovník společnosti Via SMS s.r.o. pořídil pro potřeby společnosti kopii občanského průkazu, příp. kopii cestovního dokladu a aby společnost Via SMS s.r.o. zpracovávala takto nabyté osobní údaje pro účely jednoznačné identifikace zájemce o úvěr a pro účely archivace z důvodu možných řízení vyvolaných na základě smlouvy o úvěru nebo v souvislosti s ní.
   
 3. Zájemce o uzavření smlouvy o úvěru souhlasí rovněž s tím, aby Via SMS s.r.o. poskytla tyto Údaje ke zpracování osobám, které se na základě jiné než pracovní smlouvy podílejí na předmětu činnosti Via SMS s.r.o., jakož i dalším smluvním partnerům, a to výhradně za účelem uvedeným v odst. 1 tohotočlánku nebo aby jim tyto údaje předala. Tyto osoby včetně Via SMS s.r.o. jsou v tomto článku dále označovány též jako „Správci“.
   
 4. Zájemce o uzavření smlouvy o úvěru souhlasí dále s tím, aby tyto Údaje byly Správci zpracovány, jakož i mezi nimi vzájemně předávány, a to za účelem zkvalitnění péče o klienta, provádění marketingových činností (tj. činností, jejichž účelem je informování klientů o službách a produktech, které jsou prodávány Via SMS s.r.o. či jiným Správcem, předkládání nabídek k jejich objednání, zprostředkování či pořízení a vyhodnocování příslušných údajů k těmto účelům, a to i prostřednictvím prostředků elektronické komunikace), informování ostatních Správců o jejich bonitě a důvěryhodnosti a analyzování těchto údajů.
   
 5. zpracovávají v rozsahu, v jakém jim byly ze strany účastníků smlouvy o úvěru poskytnuty v souvislosti s návrhem na uzavření smlouvy či s jakýmkoli jiným právním vztahem existujícím mezi daným účastníkem smlouvy o úvěru a příslušným Správcem nebo v rozsahu, v jakém je příslušný Správce shromáždil v souladu s platnými právními předpisy jinak a že Správce zpracovává tyto Údaje k následujícím účelům:
   
  • k účelu uvedenému v odst. 1 tohoto článku,
    
  • za účelem jednání o uzavření smlouvy a plnění práv a povinností z uzavřené smlouvy,
    
  • za účelem ochrany životně důležitých zájmů účastníků smlouvy o úvěru, jakož i pro účely ochrany práv Správce, příjemce nebo jiných dotčených osob,
    
  • za účelem oprávněného zveřejňování Údajů v souladu s platnou právní úpravou,
    
  • k předávání jejich jména, příjmení a adresy za účelem nabízení obchodu a služeb v souladu s právními předpisy.
    
 6. Uvedený souhlas zájemce o uzavření smlouvy o úvěru uděluje dobrovolně, a to na dobu určitou počínaje jeho udělením až do uplynutí doby 10ti let od zániku veškerých závazků či jiných právních vztahů vzniklých mezi daným účastníkem smlouvy o úvěru a Via SMS s.r.o., resp. jiným Správcem.
   
 7. Zájemce o uzavření smlouvy o úvěru se zavazuje Údaje aktualizovat a je oprávněn požadovat, aby daný Správce provedl opravu nepřesných Údajů.
   
 8. Zájemce o uzavření smlouvy o úvěru prohlašuje, že byl v souladu s ust. § 11 zákona řádně informován o podmínkách zpracovávání Údajů a bere na vědomí zejména poučení:
   
  • o tom, že sdělení těchto Údajů je podmínkou uzavření smlouvy o úvěru
    
  • o právu na informace o tom, jak jsou jeho osobní údaje zpracovávány
    
  • o tom, že pokud dojde ze strany Via SMS s.r.o. nebo jiného Správce k porušení povinností uložených zákonem, má právo při splnění zákonných podmínek žádat:
    
   • aby se Via SMS s.r.o. či jiný Správce zdrželi protiprávního jednání a odstranili závadný stav,
     
   • byla provedena oprava Údajů tak, aby byly správné a přesné,
     
   • aby byly Údaje zablokovány nebo zlikvidovány, pokud to neodporuje jiným právním předpisům,
     
   • zaplacení peněžité náhrady, jestliže uvedeným jednáním bylo porušeno jejich právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména, pokud Via SMS s.r.o. nebo jiný Správce neprokáže, že porušení povinnosti nebylo možno zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něj požadovat,
     
   • po Via SMS s.r.o. nebo jiném Správci náhradu vzniklé škody.
     
 9. Zájemce o uzavření smlouvy o úvěru prohlašuje, že souhlasí s tím, aby Via SMS s.r.o. či jiní Správci poskytovali údaje o jejich účtech souvisejících se smlouvou o úvěru příp. s jinými smlouvami v rozsahu předmětu činnosti Via SMS s.r.o. v rámci bankovního i nebankovního informačního systému. Zájemce o uzavření smlouvy o úvěru dále prohlašuje, že souhlasí s tím, aby Via SMS s.r.o. používala jeho rodné číslo a pořizovala kopie jejich osobních dokladů. Tento souhlas je neodvolatelný a uděluje se na dobu určitou počínaje jeho udělením až do uplynutí doby 10ti let od zániku veškerých závazků či jiných právních vztahů vzniklých mezi daným účastníkem smlouvy o úvěru a Via SMS s.r.o.
   
 10. Zájemce o uzavření smlouvy o úvěru bere na vědomí, že Via SMS s.r.o. je oprávněna zveřejnit ve svých prodejních místech v případě prodlení se splácením úvěru jméno, příjmení (v případě právnické osoby firmu) klienta a spoludlužníka a označení porušené povinnosti.
   
 11. Zájemce o uzavření smlouvy o úvěru souhlasí s tím, že v případě odstoupení od smlouvy o úvěru nebo jeho zesplatnění může Via SMS s.r.o. zveřejnit ve svých prodejních místech, na internetových stránkách Via SMS s.r.o., příp. jiným vhodným způsobem, a to jeho jméno, příjmení a označení porušené povinnosti.
   
 12. Tyto stránky používají službu ClickTale. ClickTale je analytická služba, která může zaznamenávat pohyby myši, kliknutí myší, pohyby na stránce a také text stránky. Tato stránka nepoužívá službu ClickTale pro sběr osobních informací, které na stránce klienti zadávají. ClickTale nesleduje prohlížecí návyky webových stránek, které službu ClickTale nepoužívají. Pro další informace čtěte Privacy Policy for Information Collected by the ClickTale Web Analytics Service.
  Získané informace prostřednictvím ClickTale využíváme ke zlepšení výkonu a kvality našich stránek. Zrušení funkce služby ClickTale lze provést na http://www.clicktale.net/disable.html
 

Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v této žádosti, jakož i v dalších mnou poskytovaných dokumentech jsou pravdivé a úplné. Beru na vědomí, že uvedené údaje poskytuji společnosti Via SMS s.r.o. dobrovolně a to telefonicky či prostřednictvím osoby ve smluvním vztahu ke společnosti Via SMS s.r.o. Uvedení nepravdivých údajů může být důvodem k zamítnutí žádosti, po vyplacení finančních prostředků může být důvodem okamžitého zesplatnění poskytnutého úvěru. Souhlasím s tím, že společnost Via SMS s.r.o. je oprávněna ověřit pravdivost a úplnost všem mnou poskytovaných údajů.

Pracovní doba

 • V pracovní dny: 9:00-19:00
 • Sobota: 10:00-16:00